Tài liệu ôn thi nâng ngạch chuyên viên tỉnh Ninh Thuận năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận.

Bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên tỉnh Ninh Thuận năm 2020, gồm 205 câu trắc nghiệm có đáp án, tập trung vào các chuyên đề sau:

  1.  Văn bản hợp nhất Luật cán bộ, công chức (Văn bản số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội – hợp nhất Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức năm 2008).

 2.   Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (Văn bản số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ – hợp nhất Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010, Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi nâng ngạch công chức
Bộ câu hỏi thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên tỉnh Ninh Thuận năm 2020

  3. Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức – đề xuất một phần nội dung (Chương I; Chương II: từ Điều 6 đến Điều 14; Chương III: từ Điều 20 đến Điều 30; Chương IV: Điều 38, 39, 41, 42; Chương V: từ Điều 43 đến Điều 44).

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

5. Nghị quyết số 30c/2011/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

6. Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận, gồm 205 câu trắc nghiệm có đáp án (Lưu ý không có Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020)

Câu 1. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:

Tên gọi thể hiện trình độ học vấn của công chức.

B . Tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

Tên gọi thể hiện trình độ chuyên môn của công chức.

Tên gọi thể hiện trình độ và khả năng của công chức.

Đáp án B

Câu 2.  Việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi nào?

a) khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

b) khi công chức thay đổi vị trí việc làm và theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

c) khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới.

Đáp án A

Câu 3. Trường hợp Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời thì?

a) chưa xem xét xử lý kỷ luật

b) miễn trách nhiệm kỷ luật

c) vẫn thi hành kỷ luật

d) đáp án khác

Đáp án B

Câu 4. Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới (2011-2020) là:?

a) Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

b) Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

c) Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính.

Đáp án A

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương năm 2020 của tỉnh Ninh Thuận., gồm 205 câu trắc nghiệm có đáp án (Lưu ý không có Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020) .  Tải Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2) – Tải tài liệu tin học văn phòng thi công chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *