Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Phú Thọ

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung dành cho công chức  ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên  và tương đương; viên chức ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên chuyên viên và tương đương tỉnh Phú Thọ năm 2020.

Phần 1. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 05/QĐ-HĐT ngày 15/12/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Quyết định số 466/QĐ-HĐT ngày 11/10/2021 của Hội đồng thi  nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020 Về việc điều chỉnh một số nội dung ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020  tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật cán bộ, côngchức năm 2008.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Phú Thọ 2020
Bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ 2020

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

6. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính Phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

10. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Chính Phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ.
12. Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2020 của tỉnh Phú Thọ, gồm 974 câu trắc nghiệm

Phần 2. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức lên ngạch kế toán viên và tương đương tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 05/QĐ-HĐT ngày 15/12/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức,  tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật cán bộ, công chức năm 2008.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

6. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

7.Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

10.Luật Kế toán năm 2015.

11. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 về việc quyđịnh chi tiết một số điều của Luật Kế toán

12. Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếplương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

13. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức lên ngạch kế toán viên và tương đương tỉnh Phú Thọ

Phần 3. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức lên ngạch kiểm lâm viên và tương đương tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 05/QĐ-HĐT ngày 15/12/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức,  tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật cán bộ, công chức năm 2008.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

6. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

7. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

8. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

9. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

10. Luật Lâm nghiệp năm 2017.

11. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

12. Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

13. Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nôngnghiệp và phát triển nông thôn.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức lên ngạch kiểm lâm viên và tương đương tỉnh Phú Thọ

Phần 4. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 05/QĐ-HĐT ngày 15/12/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức,  tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật viên chức năm 2010.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

6. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trìnhtổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

7.Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

11. Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020của Chính Phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương tỉnh Phú Thọ

Phần 5. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch kế toán viên và tương đương tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 05/QĐ-HĐT ngày 15/12/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức,  tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật viên chức năm 2010.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

6. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

7.Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

11. Luật Kế toán năm 2015.

12. Nghịđịnhsố174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 về việc quyđịnh chi tiết một số điều của Luật Kế toán

13. Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

14. Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

15. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ vềQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch kế toán viên và tương đương tỉnh Phú Thọ

Phần 6. Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch kiểm lâm viên tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 05/QĐ-HĐT ngày 15/12/2020 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức,  tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Luật viên chức năm 2010.

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

5. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

6. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

7.Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính Phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

11. Luật Lâm nghiệp năm 2017.

12. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

13. Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Lâm nghiệp.

14. Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nôngnghiệp và phát triển nông thôn.

Dưới đây là một số câu trọng Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung dành cho công chức  ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên  và tương đương; viên chức ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên chuyên viên và tương đương tỉnh Phú Thọ năm 2020:

Câu 1. Thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?

a) 40    b) 50   c) 60    d) 65

Đáp án B

Câu 2. Thành phố trực thuộc trung ương có trên một triệu dân thì cứ thêm sáu mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?

a) 70    b) 80    c) 85    d) 90

Đáp án C

Câu 3. Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 4. Công chức  giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?

a) Khiển trách. Cảnh cáo. Giáng chức. Cách chức. Buộc thôi việc.

b) Khiển trách. Cảnh cáo. Giáng chức. Miễn nhiệm. Buộc thôi việc.

c) Khiển trách. Cảnh cáo. Giáng chức. Bãi nhiệm. Buộc thôi việc.

Đáp án A

Câu 5.   Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức không  giữ chức vụ   quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?

a) Hoàn thành 80% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

b) Hoàn thành 90% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đáp án C

 Câu 6. Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

Đáp án B

Câu 7. Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

a) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

b) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

c) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì vẫn thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng

Đáp án C

Câu 8. Theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP thì Đâu không phải là Căn cứ xác định biên chế công chức?

a) Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

b) Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

c) Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

d) Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đáp án D

Câu 9. Cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ, thuộc nội dung nào của văn hóa công vụ?

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án C

Câu 10. Theo Thông tư 02/2021/TT-BNV thì  Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, công chức chuyên ngành văn thư   phải căn cứ vào?

a) vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ hoặc nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức

b) vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ của công chức

c) vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức

d) vị trí việc làm, nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung dành cho công chức  ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên  và tương đương; viên chức ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên chuyên viên và tương đương tỉnh Phú Thọ năm 2020:

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *