Tài liệu thi công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Cà Mau

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể tỉnh Cà Mau năm 2020, gồm 790 câu trắc nghiệm có đáp án..

Bộ tài liệu ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận và Đoàn thể tỉnh Cà Mau được biên soạn theo đề cương của Tỉnh ủy Cà Mau, tập trung vào 02 khối kiến thức về Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể; khối kiến thức về Nhà nước và pháp luật.

I. Khối kiến thức về Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể

1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam 2016;

Tài liệu thi công chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Cà Mau 2020
Tài liệu thi công chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Cà Mau 2020

2. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam 2016;

3. Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra trung ương  thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

4. Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

5. Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

(Vào đây thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể)

6. Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

7. Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;

8. Quy định 08-QĐ/TU ngày 26/10/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh;

9. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ;

10. Nghị quyết 25-NQ/TW  ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”;

11.  Nghị quyết 25-NQ/TƯ, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”;

12. Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

13. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

14. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

15. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

16. Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. Khối kiến thức về nhà nước và pháp luật

1. Hiến pháp năm 2013;

2. Luật cán bộ, công chức năm 2008;

3. Luật Tổ chức Chính phủ 2019

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

5. Luật Công đoàn 2012

6. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015

7. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính Phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Câu 1. Tổ chức cơ sở Đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành bao gồm:

a) Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.

b) Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Ban Cán sự Đảng.

c) Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Đảng đoàn.

d) Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Ban Cán sự Đảng, các Đảng đoàn.

Đáp án A

Câu 2. Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã nêu ra bao nhiêu biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay?
a) 26    b) 27     c) 28       d) 29
Đáp án BCâu 3. Chính phủ không có chức năng nào ?

a) Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

b) Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

c) Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

d) Quản lý nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đáp án A

Câu 4 Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành những giai đoạn nào?

a) Giai đoạn (2011 – 2020).

b) Giai đoạn 1 (2011 – 2015); Giai đoạn 2 (2016 – 2020).

c) Giai đoạn 1 (2011 – 2013); Giai đoạn 2 (2014 – 2017); Giai đoạn 3 (2017 – 2020).

d) Giai đoạn 1 (2011 – 2016); Giai đoạn 2 (2017 – 2020).

Đáp án B

Câu 5. Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức chính trị- xã hội?
a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhb) Mặt trận Tổ quốc Việt Namc) Hội Nông dân Việt Nam

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đáp án B

Câu 6.  Đối tượng giám sát   của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy là?

a) Chi ủy, chi bộ, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp dưới. Đảng viên thuộc lĩnh vực phụ trách.

b) Chi ủy, chi bộ, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy, trước hết là cấp dưới trực tiếp. Đảng viên thuộc lĩnh vực phụ trách và các đối tượng khác do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp giao.

c) Chi ủy, chi bộ, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp dưới. Đảng viên thuộc lĩnh vực phụ trách và các đối tượng khác do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủycùng cấp giao.

Đáp án A

Câu 7. Nội dung giám sát  Đối với tổ chức đảng của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy là?

a) Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách

c) Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách và những nội dung do cấp ủy giao.

Đáp án C

Câu 8. Theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 thì cơ quan nào ở trung ương được giao chủ trì triển khai tuyên truyền về công tác cải cách hành chính  ?

a) Bộ Nội vụ

b) Văn phòng Chính phủ

c) Bộ Tài chính

d) Bộ Kế hoạch đầu tư

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể tỉnh Cà Mau năm 2020, gồm 790 câu trắc nghiệm có đáp án. (Lưu ý: Không có Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Quy định 08-QĐ/TU ngày 26/10/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh)

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Cho em xin bộ tài liệu thi công chức của tỉnh Cà Mau với ạ, e xin cảm ơn!

  2. Cho e xin bộ tài liệu tiếng anh, thi công chức với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *