Tài liệu thi công chức tỉnh Cà Mau năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức tỉnh Cà Mau năm 2022, theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Cà Mau, gồm Khối kiến thức về Đảng, Nhà Nước và Pháp luật,Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị – xã hội:

I. Khối kiến thức về Đảng
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021), tập1, tập 2.
2. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (2016).

Tài liệu thi công chức tỉnh Cà Mau năm 2022
Tài liệu thi công chức tỉnh Cà Mau năm 2022

3. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
4. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
5.Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
6. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
7. Quy định 08-QĐ/TU, ngày 26/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tỉnh.

8. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
II. Khối kiến thức Nhà nước và Pháp luật
1. Hiến pháp năm 2013.
2. Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020.
3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
4. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
5. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
6. Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.
7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.
8. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
III. Khối kiến thức Mặt Trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị – xã hội
1. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015.
2. Luật Công Đoàn năm 2012.
3. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khóa XI nhiệm kỳ 2017-2022.
4. Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2018-2023.
5. Điều lệ Hội Phụ nữ Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2017-2022.
6. Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2017-2022.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức tỉnh Cà Mau năm 2022, theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Cà Mau, gồm Khối kiến thức về Đảng, Nhà Nước và Pháp luật,Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị – xã hội:

Câu 1. Nội dung nào không nằm trong mục tiêu tổng quát của Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

a) Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

b) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

c) Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa

d) Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Đáp án D

Câu 2. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi nào?

a) có hơn một phần ba số thành viên trong cơ quan đó tán thành

b) có một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành

c) có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành

Đáp án C

Câu 3. Theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, biểu hiện nào là biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên?

A.Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

B.Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

C.Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

D. Cả 3 phương án đều đúng

Câu 4. Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quyết định khi nào?

a) Trên ½ tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

b) Ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

c) Trên ½ tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành.

d) 2/3 tổng số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành.

Đáp án B

Câu 5.  Quốc hội thực hiện quyền  nào dưới đây?

a) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát đối với hoạt động của Nhà nước.

b) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

c) lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Đáp án C

Câu 6. Chính phủ gồm?

a) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng

b) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

c) Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đáp án C

Câu 7. Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?

a) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

c) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đặc khu kinh tế

d) Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp thôn

Đáp án B

Câu 8. Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

a) Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

b) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

c). Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

d) Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đáp án D

Câu 9. Hợp đồng làm việc là?

a) sự thỏa thuận giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

b) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của viên chức.

c) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Đáp án C

Câu 10. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Câu 11: Thế nào là tham nhũng?

A) Tham nhũng là hành vi của cán bộ, công chức nhà nước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

B) Tham nhũnglà hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi.

C) Tham nhũnglà hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

D) Tham nhũnglà hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Đáp án C 

Câu 12. Công đoàn Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc nào?

A.Tập trung dân chủ.

B.Liên hệ mật thiết với người lao động.

C.Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

D.Phù hợp với trình độ của đông đảo người lao động

Đáp án A

Câu 13. Mối quan hệ giữa tổ chức Hội Nông dân Việt Nam các cấp với Ủy ban nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc nào?

A. Phối hợp công tác   B. Hiệp thương dân chủ  C Tham mưu, đề xuất D. Chỉ đạo công tác

Đáp án A

Câu 14. Hội nghị Ban chấp hành của Đoàn chỉ có giá trị khi?

A.Có 100% số Uỷ viên BCH tham dự

B.Có ít nhất 2/3 số Uỷ viên BCH tham dự

C.Ít nhất 1/2 số Uỷ viên BCH tham dự

D.Ít nhất 2/3 số Uỷ viên BCH được Đại hội bầu tham dự

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức tỉnh Cà Mau năm 2022,  hơn 1000 câu. (Lưu ý: Thiếu các mục 4,5, 7, 8 ở phần  kiến thức về Đảng)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *