Tài liệu ôn thi viên chức thuộc Sở TNMT thành phố Hà Nội

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội năm 2020, gồm hơn 450 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội năm 2020 được biên soạn theo Quyết định số 1752/QĐ-STNMT-VP ngày 21/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội, gồm các chuyên đề sau:

1. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Tài liệu ôn thi viên chức thuộc Sở TNMT thành phố Hà Nội
Tài liệu ôn thi viên chức thuộc Sở TNMT thành phố Hà Nội

2. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

3. Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

4. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Các nội dung liên quan đến kỷ luậtviên chức)

5. Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

6. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 01/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

8. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Các nội dung liên quan đến đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức)

9. Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  

10. Quyết định  117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường

11.Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội:

Câu 1: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?

A) Từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

B) Từ đủ 03 năm đến 06 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

C) Từ đủ 02 năm đến 04 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

D) Từ đủ 04 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Đáp án A

Câu 2. Những việc nào dưới đây viên chức  được làm

a) Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

b) Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân đúng với quy định của pháp luật.

c) Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 3. Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi nào?

a) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu hoặc đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

b) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

c) nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đáp án B

Câu 4. Viên chức quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.       b) Cảnh cáo.

c) Cách chức.    d) Buộc thôi việc.

Đáp án D

Câu 5. Sao y gồm?

a) Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy

b) Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy

c) Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy, sao y từ văn bản giấy sang văn bản điện tử

Đáp án C

Câu 6. Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức không  giữ chức vụ   quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?

a) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 30% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 40% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

c) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Đáp án C

Câu 7. Cơ quan nào là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020?

a) Bộ Nội vụ   b) Bộ Tư pháp    c) Văn phòng Chính phủ

Đáp án A

Câu 8. Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc  như thê nào?

a) là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2003

b) là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005

c) là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2007

d) là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đáp án D

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ  viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội năm 2020, gồm 450 câu trắc nghiệm có đáp án (Lưu ý không có phần 9,10,11)..

Tải tài liệu tiếng Anh A2 thi viên chức tại đây

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi thi thử tiếng Anh 2021 và tiếng Anh năm 2020 của Hà Nội.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *