Tài liệu thi công chức cấp xã tỉnh Hải Dương năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương năm 2022 gồm hơn 500 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã  thuộc tỉnh Hải Dương năm 2022 được trangtinphapluat.com biên soạn theo đề cương hướng dẫn ôn tập, tập trung vào các văn bản sau: 

 1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
 2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (Chương I, Chương II, Chương V); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (Điều 2).
 3. Luật Cán bộ công chức năm 2008 (Chương I, Chương II và mục 3 Chương III);. Luật Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (Điều 1)
  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi lại công chức tỉnh Hải Dương năm 2020
  Tài liệu thi công chức cấp xã tỉnh Hải Dương năm 2022
 4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (các Chương I, II, VIII,IX, X, XIII); Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 18/6/2020 (Các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 50 của Điều 1).
 5. Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 (các Chương I, II, III,IX)
 6. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 7. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
 8. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
 9. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 03/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
 10. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Nội dung về công chức);
 11. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (Nội dung về công chức);
 12. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Câu 1. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi nào?

a) Khi bàn các vấn đề có liên quan.    b) Khi bàn tất cả các vấn đề

c) Khi cần thiết    d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 2. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do cơ quan nào bầu?

a) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu   b) Hội đồng nhân dân cùng cấp trên

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân bầu  d) Đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu

Đáp án A

Câu 3. Phân loại đơn vị hành chính phải dựa trên?

a) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo

b) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội hoặc các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo

c) các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triểnkinh tế – xã hội

Đáp án A

Câu 4. Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?

a) những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao

b) những vấn đề được luật

c) những vấn đề được Chính phủ giao

d) Tất cả trường hợp trên

Đá án A

Câu 5. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?

A.Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

B.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

C.Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

D.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án D

Câu 6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không ban hành nghị quyết để quy định nội dung nào dưới đây?

a) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

b) Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương.

Đáp án C

Câu 7. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là việc?

a) xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát, tình hình phát triển kinh tế – xã hội nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

b) xem xét, đánh giá, kết luận về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra và xử lý văn bản trái pháp luật

c) tập hợp, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo các tiêu chí quy định tại Nghị định này.

Đáp án B

 Câu 8. “Văn bản hành chính” là?

a) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

b) văn bản hình thành trong quá trình giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

c) văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Đáp án A

Câu  9. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm   b) 04 quan điểm   c) 05 quan điểm  d) 06 quan điểm

Đáp án C

Câu 10. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương năm 2022 gồm hơn 500 câu

Tải tài liệu Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *