Tài liệu thi công chức tỉnh Lào Cai năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển,   công chức tỉnh Lào Cai năm 2024 theo Thông báo số 118/TB-HĐTDCC ngày 20/5/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2024

I. Danh mục tài liệu kiến thức chung

Chuyên đề 1. Hệ thống chính trị Việt Nam

1. Những vấn đề chung

2. Một số vấn đề đổi mới hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Mục tiêu, quan điểm đổi mới hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Các quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chuyên đề 2. Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

1. Hệ thống tổ chức Đảng

2. Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân

Chính quyền địa phương: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội

Tài liệu thi công chức tỉnh Lào Cai năm 2024
Tài liệu thi công chức tỉnh Lào Cai năm 2024

Chuyên đề 3. Cán bộ, công chức và hoạt động công vụ

1. Hoạt động công vụ

2. Cán bộ, công chức

3. Thực hiện văn hóa công vụ

Chuyên đề 4. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

1. Khái niệm, đặc điểm cơ bản của quản lý hành chính nhà nước

2. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước

Nhóm nguyên tắc chính trị – xã hội

Nhóm nguyên tắc tổ chức, kỹ thuật

3. Chủ thể và khách thể của quản lý hành chính nhà nước

4. Các hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước

II. Bộ câu hỏi kiến thức chung thi công chức tỉnh Lào Cai năm 2024

Câu 1. Quan hệ giữa Đảng cộng sản Việt Nam với Mặt trận Tổ quốc là?

a) Vừa là quan hệ lãnh đạo, vừa là quan hệ hiệp thương dân chủ

b) Quan hệ phối hợp hành động

c) Quan hệ hiệp thương dân chủ

d) Quan hệ lãnh đạo

Đáp án A

Câu 2. Theo Văn kiện Đại hội XIII, nhận định nào sau đây là đúng?

A.”Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân đầu tư, dân hưởng thụ”.

B.”Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân đóng góp, dân hưởng thụ”.

C.”Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”.

D. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đáp án D

Câu 3. Nhà nước quản lý xã hội bằng?

a) hệ thống pháp luật, thông qua hệ thống các cơ quan quản lý

a) hệ thống pháp luật, đạo đức, thông qua hệ thống các cơ quan quản lý

c) pháp luật, thông qua hệ thống các cơ quan quản lý

d) hệ thống quy phạm pháp luật, thông qua hệ thống các cơ quan quản lý

Đáp án A

Câu 4. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước bao gồm?

a) Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; Toà án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp)

b) Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Bộ và cơ quan ngang Bộ; Toà án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp)

c) Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ; Toà án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp)

d) Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;  chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp)

Đáp án C

Câu 5. Hãy chọn phương án đúng?

a) Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội, là hạt nhân của hệ thống chính trị

b) Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, là hạt nhân của hệ thống chính trị

c) Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng cao nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội, là hạt nhân của hệ thống chính trị

d) Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội, là trung tâm của hệ thống chính trị

Đáp án A

Câu 6. Nghị quyêt số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đặt ra mục tiêu tổng quát là?

a) Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng;

b) nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

c) Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phầncải cách chính sách tiền lương.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 7. Một trong những quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là?

a) Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

b) Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

c) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

d) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đáp án C

Câu 8. Theo Điều lệ Đảng thì cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là

a) Đại hội đại biểu

b) Đại hội đảng viên

c) Đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên

d) Đại hội đại biểu và đại hội đảng viên

Đáp án C

Câu 9. Theo Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư  thì Cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy gồm?

a) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, ban văn hóa – xã hội

b) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, ban pháp chế

c) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận

d) Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, ban nội chính

Đáp án C

Câu 10. Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Quốc hội

b) Chính phủ

c) Bộ Nội vụ

d) Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đáp án A

Câu 11. Theo Hiến pháp 2013 thì đáp án nào dưới đây là đúng?

a) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

b) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do pháp luật định.

c) Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

Đáp án A

Câu 12. Theo Điều lệ Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  hiện hành thì Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo của Hội LHPNVN mỗi cấp là?

a) Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ cùng cấp.

b) Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Chấp hành cùng cấp.

c) Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ cùng cấp.

Đáp án C

Câu  13. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A.Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

B.Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ

C.Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát

D.Tận tuỵ phục vụ nhân dân

Đáp án D

Câu 14.  Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Đối với đồng nghiệp  ?

a) phải có tinh thần phối hợp, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức

b) phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

c) phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết của cơ quan, tổ chức.

Đáp án B

Câu 15. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt hoạt động quản lý hành chính nhà nước với các hoạt động quản lý mang tính xã hội khác là?

a) Tính quyền lực

b) Tính thỏa thuận

c) Tính thỏa hiệp

d) Tính dân chủ

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển  công chức tỉnh Lào Cai năm 2024 theo Thông báo số 118/TB-HĐTDCC ngày 20/5/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai năm 2024, gồm 247 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *