Tài liệu thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Thái Bình

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên, chuyên viên chính trong các cơ Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2022 tỉnh Thái Bình.

Bộ tài liệu kiến thức chung được biên soạn theo Thông báo số 02-TB/HĐ ngày 25/10/2022 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính năm 2022 về thông báo trong các cơ Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2022 tỉnh Thái Bình

  1. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI)
  2. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  3. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
  4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên, chuyên viên chính trong các cơ Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2022 tỉnh Thái Bình

Tài liệu thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Thái Bình
Tài liệu thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Thái Bình

Câu 1. Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

a) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

b) không có quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

c) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đáp án A

Câu 2. Người vào đảng phải được bao nhiêu đảng viên chính thức giới thiệu

a) 1   b) 2   c) 3

Đáp án B

Câu 3. Chi bộ xét và đề nghị kết nạp đảng viên  khi được ít nhất bao nhiêu số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành

a) một phần ba

b) một phần hai

c) hai phần ba

Đáp án C

Câu 4. Trường hợp nào sau đây, cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý mới được thực hiện?

A.Ở xã, phường, thị trấn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên lập tổ chức cơ sở đảng.

B.Lập đảng bộ cơ sở trong đơn vị cơ sở chưa đủ 30 đảng viên.

C.Tổ chức cơ sở đảng dưới 30 đảng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng trực thuộc.

D.Tổ chức cơ sở đảng có từ 30 đảng viên trở lên, lập đảng bộ cơ sở, có các chi bộ trực thuộc đảng uỷ.

Đáp án B

Câu 5. “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu.” Là một trong những đánh giá về:

A.Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

B.Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020

C.Kết quả 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới

D.Kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991)

Đáp án A

Câu 6. “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường…, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.” là một trong những nội dung của:

A.Quan điểm chỉ đạo

B.Mục tiêu cụ thể

C.Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030

D.Nhiệm vụ trọng tâm

Đáp án C

Câu 7. Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua (luật mới)

a) Thi nâng ngạch

b) Xét nâng ngạch

c) Thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch

Đáp án C

Câu 8. Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?

a) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

b) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật.

c) cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan, bình đẳng và đúng pháp luật.

Đáp an A

Câu 9. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý cán bộ, công chức?

A.Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ công chức.

B.Ban hành quy chế làm việc của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

C,Quy định chức danh và cơ cấu cán bộ.

D.Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức để xác định số lượng biên chế.

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải: Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên, chuyên viên chính trong các cơ Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2022 tỉnh Thái Bình, gồm 304 câu.. (Lưu ý: Thiếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *