Tài liệu thi nâng ngạch khối Đảng tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2021, gồm 356 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2021.được biên soạn theo Thông báo số của Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Lạng Sơn 2021, gồm các văn bản sau:

 1. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (Chương I, II, III, IV, VII, IX);. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (Điều 1).
 2. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam
 3. Điều lệ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) năm 2017 (chương I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
 4. Điều lệ Hội nông dân Việt Nam, khóa VII (Chương I, II, III, IV, V, VI)
 5. Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí MInh, khóa XI ( chương I, II, IV, V, IX)
  Tài liệu ôn thi nâng ngạch, thăng hạng CCVC tỉnh Lạng Sơn 2021
  Tài liệu thi nâng ngạch khối Đảng tỉnh Lạng Sơn năm 2021
 6. Quy định 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu , giúp việc tỉnh ủy, thành ủy (Chương I; Điều 5, 6, 8, 10 chương II)
 7. Quy định 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019  của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (Chương I; chương 3, 4, 5, 6, 7 chương II)
 8. Hướng dẫn số 36-HD/TW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
 9. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

Câu 1. Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b) Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

d) Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ.

Đáp án D

Câu 2. Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

a) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

b) không có quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

c) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đáp án A

Câu 3. Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam chỉ có giá trị khi nào?

a) Hơn ½ số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

b) 2/3 số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

c) 100% số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

d) ¾ số ủy viên được triệu tập biểu quyết đồng ý.

Đáp án A

Câu 4.  Điều kiện trở thành hội viên Hội liên hiệp phụ nữ

a) Phụ nữ Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú; tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện tham gia tổ chức Hội thì được công nhận là hội viên.

b) Phụ nữ Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú; tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện tham gia tổ chức Hội thì được công nhận là hội viên.

c) Phụ nữ Việt Nam từ 20 tuổi trở lên; không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú; tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện tham gia tổ chức Hội thì được công nhận là hội viên.

Đáp án A

Câu 5. Quy định 04-QĐi/TW năm 2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Chấp hành Trung ương ban hành , quy định?

a) Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo.

b) Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, thành phố.

c) Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo.

d) Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”.

Câu 6. Theo hướng dẫn số 36 thì ai có trách nhiệm thẩm định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

a) Cán bộ, nhân viên được giao soạn thảo văn bản

b) Người ký văn bản

c) Chánh văn phòng hoặc người được giao phụ trách công tác văn phòng

d) Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ văn thư cơ quan

Đáp án C

Câu 7. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính gồm?

a) Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

b) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

c) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; nhân viên; Cán sự;

d) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

Đáp án D

Câu 8. Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định tổng số lãnh đạo cấp phó chuyên trách của  cơ quan  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh không quá  bao nhiêu người?

A. 15 người          B.19 người              C. 20 người           D. 14 người      

 • Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn năm 2021, gồm 356 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *