Tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Quảng Ngãi

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. Tài liệu kiến thức chung được biên soạn theo Danh mục tài liệu kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 ban hành kèm theo Công văn 2215/SNV-CCVC ngày 26/10/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

I. NỘI DUNG ÔN THI CHUNG CHO TẤT CẢ GIÁO VIÊN CÁC HẠNG, BẬC HỌC

1. Luật Viên chức năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2019

a)chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

b) Chương III. Tuyển dụng, sử dụng viên chức (mục 3, 4, 5, 6, 7)

c) Chương V. Khen thưởng và xử lý vi phạm

2, Luật Giáo dục 2019

a) Chương II. Hệ thống giáo dục quốc dân

b) Chương IV. Nhà giáo

C.Chương VI. Trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục

3. Đạo đức Nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo )

II. NỘI DUNG ÔN THI RIÊNG CHO GIÁO VIÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

a) Chương II. Tổ chức và quản lý nhà trường

b) Chương IV. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên, nhân viên

2. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương II. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

– Điều 4. Tiêu chuẩn 1 – phẩm chất nhà giáo

– Điều 5. Tiêu chuẩn 2 – Phát triển chuyên môn,nghiệp vụ

– Điều 6. Tiêu chuẩn 3 – xây dựng môi trường giáo dục

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môn kiến thức chung kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên năm 2020 tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Môn kiến thức chung kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh Quảng Ngãi 2020

3. Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nôi vụ ban hành (dành cho giáo viên trung học cơ sở)

a) Chương I. Những quy định chung

b) Chương II. Tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở

4. Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành (Dành cho giáo viên trung học phổ thông)

(Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi thăng hạng giáo viên bậc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, gồm 166 câu trắc nghiệm có đáp án – Tải tài liệu tiếng Anh thi công chức, viên chức; tài liệu Tin học thi công chức, viên chức)

III. NỘI DUNG ÔN THI RIÊNG CHO GIÁO VIÊN BẬC TIỂU HỌC

1. Điều lệ trường tiểu học (Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học)

a) Chương II. Tổ chức và quản lý nhà trường

– Điều 17. Lớp học, tổ học sinh, khối lớp học, điểm trường

– Điều 18. Tổ chuyên môn

b) Chương IV. Giáo viên

– Điều 33. Giáo viên.

– Điều 34.Nhiệm vụ của giáo viên

– Điều 35. Quyền của giáo viên

2. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương II. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

– Điều 4. Tiêu chuẩn 1 – phẩm chất nhà giáo

– Điều 5. Tiêu chuẩn 2 – Phát triển chuyên môn,nghiệp vụ

– Điều 6. Tiêu chuẩn 3 – xây dựng môi trường giáo dục

3. Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành

a) Chương I. Những quy định chung

b) Chương II. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

(Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi thăng hạng giáo viên bậc Tiểu học năm 2020, gồm 149  câu trắc nghiệm có đáp án – Tải tài liệu tiếng Anh thi công chức, viên chức; tài liệu Tin học thi công chức, viên chức)

IV. NỘI DUNG ÔN THI RIÊNG DÀNH CHO GIÁO VIÊN MẦM NON

1. Điều lệ trường mầm non (Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo an hành điều lệ trường mầm non)

a) Chương II. Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻChính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non 2020

– Điều 13. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

b) Chương IV. Giáo viên và nhân viên

Điều 35. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non.

2. Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT  ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương 2. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non

– Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

– Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn nghiệp vụ

– Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

3. Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành

Chương I. Những quy định chung

Chương II. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

(Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi thăng hạng giáo viên bậc Mầm non tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, gồm 144 câu trắc nghiệm có đáp án – Tải tài liệu tiếng Anh thi công chức, viên chức; tài liệu Tin học thi công chức, viên chức)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *