Tài liệu thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2023, theo Thông báo 507/TB-HĐTDVC ngày 06/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An, gồm các nội dung sau:

I. Nội dung ôn thi kiến thức chung cho cả 2 nhóm Y dược và nhóm khác bao gồm tất cả các vị trí

 1. Luật Viên chức 58/2010/QH12 của Quốc hội ngày 15/11/2010
 2. Luật Khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 của Quốc hội ngày 23/11/2009
 3. Luật bảo hiểm y tế 25/2008/QH12 của Quốc hội ngày 14/11/2009
 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế: Luật số 46/2014/QH13 của Quốc hội ngày 13/6/2014
 5. Quy định 12 điều y đức: Quyết định 2088/BYT-QĐ về việc ban hành quy định về y đức của Bộ Y tế ngày 06/11/1996
 6. Quy tắc ứng xử: Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế
 7. Quy chế giao tiếp của nhân viên y tế: Tài liệu hướng dẫn giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế.

II. Riêng đối với nhóm Y dược cụ thể các vị trí: Bác sĩ hạng 3, điều dưỡng hạng 3, điều dưỡng hạng 4, dược sĩ hạng 3

Quy chế chuyên môn bệnh viện (dành cho khối chuyên môn Y): Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ban hành quy chế bệnh viện của Bộ Y tế ngày 19/9/1997.

Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2022
Tài liệu thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An 2023

III. Riêng đối với các nhóm khác cụ thể: Kế toán viên đại học, chuyên viên quản lý đầu tư, kỷ sư hạng 3, công nghệ thông tin hạng 3

 1. Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
 2. Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh  thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 3. Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ
 4. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2017

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2023

Câu 1.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.

d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

Đáp án D

Câu 2. Đơn vị sự nghiệp công lập là

a) tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công.

b) tổ chức do cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

c) tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước

Đáp án C

Câu 3. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là?

a) văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này

b) văn bản do cơ quan   có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này

c) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề.

Đáp án A

Câu 4. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

a) người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh

b) người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện chữa bệnh

c) người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh

Đáp án C

Câu 5. Luật Bảo hiểm y tế áp dụng với

a) Đối với tổ chức, công dân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.

b) Đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, công dân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.

c) Đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.

Đáp án C

Câu 6. Chọn đáp án đúng

a) Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện

b) Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện

c) Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với mọi đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện

Đáp án A

Câu 7. Tiêu chuẩn đạo đức người làm công tác y tế có mấy tiêu chuẩn?

a) 9 tiêu chuẩn

b) 10 tiêu chuẩn

c) 11 tiêu chuẩn

d) 12 tiêu chuẩn

Đáp án D

Câu 8. Những việc  công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được làm:

a) Không tuân thủ quy chế chuyên môn khi thi hành nhiệm vụ; Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Gây khó khăn, thờ ơ đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh.

b) Giải quyết khẩn trương các yêu cầu chuyên môn; có mặt kịp thời khi người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh yêu cầu

c) Không tuân thủ quy chế chuyên môn khi thi hành nhiệm vụ; Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Gây khó khăn, thờ ơ đối với người bệnh, người nhà của người bệnh.

Đáp án A

Câu 9. Bệnh viện chuyên khoa hạng III là?

a) cơ sở khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa trực thuộc sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Ngành, có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa cho người bệnh ở địa phương.

b) cơ sở khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Ngành, có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa cho người bệnh ở địa phương.

c) cơ sở khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa trực thuộc sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa cho người bệnh ở địa phương.

Đáp án A

THI THỬ KIẾN THỨC CHUNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải :

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2023: đối với nhóm Y dược cụ thể các vị trí: Bác sĩ hạng 3, điều dưỡng hạng 3, điều dưỡng hạng 4, dược sĩ hạng 3, gồm 160 câu (Lưu ý: Thiếu Quy chế giao tiếp của nhân viên y tế: Tài liệu hướng dẫn giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế.)

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức y tế Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An năm 2023: đối với các nhóm khác cụ thể: Kế toán viên đại học, chuyên viên quản lý đầu tư, kỷ sư hạng 3, công nghệ thông tin hạng 3, gồm 198 câu (Lưu ý: Thiếu Quy chế giao tiếp của nhân viên y tế: Tài liệu hướng dẫn giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế; Nghị định 146, Nghị định 151, Nghị định 155)

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tải Bộ câu hỏi tin học  (900 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *