Tài liệu thi viên chức Y tế tỉnh Khánh Hòa năm 2024

Trangtinphapluat.com đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa năm 2024, gồm các văn bản sau:

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội

2.  Luật sửa đổi bổ sung một số diều của Luật Cán bộ, công chức và  Luật Viên chức 2019 số 59/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội

3.  Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

4. Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

5. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

6. Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Vắc xin và sinh phẩm Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 2545/QĐ-BYT ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tài liệu thi viên chức Y tế tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Tài liệu thi viên chức Y tế tỉnh Khánh Hòa năm 2024

7.   Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Dưới đây là một số câu trong bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa năm 2024

Câu 1. Theo Luật Viên chức thì Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 2.Theo Luật Viên chức, Căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân loại thành

A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ,. Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ,. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ.

C. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực,. Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáp án A

Câu 3. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115 thì Thi tuyển viên chức được thực hiện theo bao nhiêu vòng thi?

a) 01 vòng thi

b) 02 vòng thi

c) 03 vòng thi

d) 01 vòng thi hoặc 02 vòng thi

Đáp án B

Quy định mới về biệt phái viên chức từ năm 2024
Câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 85/2023/NĐ-CP về tuyển dụng viên chức

 Câu 4. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115 thì Vòng 1 Thi kiểm tra kiến thức chung bằng hình thức?

a) trắc nghiệm trên máy vi tính

b) trắc nghiệm trên giấy

c) trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc trắc nghiệm trên giấy

d) Tất cả đáp án trên đều đúng

Đáp án A

Câu 5. Những việc công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải làm đối với người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến:

a) Thông báo và dặn dò người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh những điều cần thực hiện sau khi ra viện. Trường hợp chuyển tuyến cần giải thích lý do cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh;

b) Công khai chi tiết từng khoản chi phí trong phiếu thanh toán giá dịch vụ y tế mà người bệnh phải thanh toán; giải thích đầy đủ khi người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh có yêu cầu;

c) Khẩn trương thực hiện các thủ tục cho người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến theo quy định; Tiếp thu ý kiến góp ý của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh khi người bệnh ra viện hoặc chuyển tuyến.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 6. Những việc  công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được làm:

a) Không tuân thủ quy chế chuyên môn khi thi hành nhiệm vụ; Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Gây khó khăn, thờ ơ đối với người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh.

b) Giải quyết khẩn trương các yêu cầu chuyên môn; có mặt kịp thời khi người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh yêu cầu

c) Không tuân thủ quy chế chuyên môn khi thi hành nhiệm vụ; Lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Gây khó khăn, thờ ơ đối với người bệnh, người nhà của người bệnh.

Đáp án A

Câu 7. Đến năm 2030,  Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt bao nhiêu?

a) Trên 80%

b) Trên 85%

c) Trên 90%

d) Trên 95%

Đáp án C

Câu 8. Theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới thì đáp án nào đúng ?

a) Đến năm 2030, chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

b) Đến năm 2030, Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS và loại trừ sốt rét.

c) Đến năm 2030, Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

Đáp án C

Câu 9. Có bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

a) 7

b) 8

c) 9

d) 10

Đáp án C

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức Ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa năm 2024, gồm 257 câu

THI THỬ KIẾN THỨC CHUNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TẠI ĐÂY

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *