Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 05/02 đến 11/02/2018

  1. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Ðồng thời chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, vùng, miền, dân tộc; xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm. Các gia đình đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích các địa phương hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng. Quán triệt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức. Không lạm dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công phục vụ mục đích cá nhân; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang

  1. Cơ sở kinh doanh thực phẩm được tự công bố sản phẩm

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tự công bố đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Trong khi đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm sau phải đăng ký bản công bố sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực  phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; Sản  phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong Danh mục phụ gia được phép sử dụng…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

  1. Tàu nước ngoài chuyên chở chất phóng xạ được vào lãnh hải Việt Nam

Đây là thông tin từ Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/02/2018 về việc công bố tuyến hàng hải và  phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Theo đó, khi đi trong lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài chuyên chở chất phóng xạ, chất độc hại, nguy hiểm hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân có nghĩa vụ: Mang đầy đủ tài liệu hồ sơ kỹ thuật liên quan đến tàu thuyền và hàng hóa trên tàu, tài liệu về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; Tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt, kể cả cấm không được đi qua lãnh hải Việt Nam hoặc phải rời ngay khỏi lãnh hải…

Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.
Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Các tàu tuyền vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý hoặc tàu quân sự và các tàu thuyền khác không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam để vào cảng biển Việt Nam phải hành trình đúng tuyến luồng và thực hiện thủ tục tàu thuyền theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2018 và thay thế Nghị định số 146/2013/NĐ-CP.

  1. Hướng dẫn tính tổng khối lượng ma túy tại Bộ Luật Hình sự

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy theo quy định của Nghị định này là khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy thu giữ hoặc chứng minh được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Việc xác định khối lượng thuốc phiện trong xái thuốc phiện, thuốc phiện pha loãng, thuốc phiện pha trộn được tính theo thuốc phiện chứa 10% moriphine làm căn cứ quy đổi

Nghị định số 19/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Nghị định số 19/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Tỷ lệ phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của từng chất ma túy được tính theo quy định của Nghị định này nếu là số thập phân thì gồm một chữ số sau dấu phẩy và không làm tròn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

  1. Bãi bỏ 14 văn bản quy phạm của Bộ Tư pháp, liên tịch

Ngày 02/02/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2018/TT-BTP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Cụ thể, Thông tư này liệt kê 14 Thông tư và Thông tư liên tịch bị bãi bỏ toàn bộ và 03 Thông tư, Thông tư liên tịch khác bị bãi bỏ một phần.

Trong số các văn bản bị bãi bỏ toàn bộ, đáng chú ý là: Thông tư số 06/2005/TT-BTP hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên; Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự; Thông tư số 25/2014/TT-BTP hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính…

Trong số các văn bản bị bãi bỏ một phần, đáng chú ý là bãi bỏ quy định về giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch tại Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/03/2018.

  1. Từ 2018, xây dựng đề án tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả:

Từ năm 2018, các địa phương có trách nhiệm xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền và triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định và thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có điều kiện.

cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đồng thời, chủ động sơ kết và tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố. Từ năm 2019, thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ chủ trì việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

  1. Các địa phương được dùng nguồn 10% vốn dự phòng để lập quy hoạch tỉnh

Để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, ngày 05/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng nguồn 10% dự phòng trên tổng mức vốn đã phân bổ trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 hoặc nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán năm 2018 của cấp tỉnh để tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 ngay trong năm 2018.

Ủy ban nhân dân các tỉnh thành có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/03/2018.

Ngoài ra, trước ngày 31/12/2018, sẽ nghiên cứu và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo ngành, lĩnh vực được phân công, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

  1. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

1. Quảng Nam ban hành mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2017, theo đó:

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Đối tượng được hỗ trợ là hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ  đối với sản xuất cây dược liệu quy định như sau:

– Diện tích cây dược liệu bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30%-70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

– Diện tích cây giống dược liệu trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 40 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 20 triệu đồng/ha.

Mức hỗ trợ đối với sản xuất hoa, cây cảnh như sau:

– Đối với hoa, cây cảnh có thời gian sinh trưởng dưới 1 năm

+ Diện tích thiệt hai trên 70% hỗ trợ 4 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

+ Hoa, cây cảnh trồng chậu bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 4 triệu đồng/1000 chậu; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 2 triệu đồng/1000 chậu.

– Đối với hoa, cây cảnh có thời gian sinh trưởng từ 1 năm trở lên

+ Diện tích thiệt hai trên 70% hỗ trợ 6 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 3 triệu đồng/ha.

+ Hoa, cây cảnh trồng chậu bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 8 triệu đồng/1000 chậu; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 4 triệu đồng/1000 chậu.

Mức hỗ trợ đối với sản xuất giống cây ăn quả như sau:

Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 40 triệu đồng/ha; bị thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 20 triệu đông/ha

Mức hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản lồng bè nước lợ mặn vùng cửa sông, ven bờ:

Bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 15,5 triệu đến 20 triệu/100m3 lồng; bị thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ từ 10-15 triệu/100m3 lồng.

Mức hỗ trợ đối với nuôi chim cút

Chim cút đến  28 ngày tuối hỗ trợ  4000đ/con; trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 7000đ/con.

2. UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí hoạt động cho ban thanh tra nhân dân

Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX tại kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07/12/2017, quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó:

Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX tại kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07/12/2017, quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX tại kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07/12/2017, quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng mức kinh phí hỗ trợ là Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên dịa bàn tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Điều 68 Luật Thanh tra  năm 2010.

Kinh phí hỗ trợ la 5 triệu/ban/năm.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Hằng năm ngân sách sẽ bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước các địa phương để hỗ trợ cho Ban thanh tra nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *