Quy định kinh phí tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua

Theo Quyết định 26/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về chế độ, định mức chi, nguyên tắc sử dụng kinh phí và ngân sách hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, thì UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí như sau:

Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu tập thể là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động:

1.1. Đối với các địa phương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách tỉnh:

a) Các xã, các đơn vị thuộc huyện tổ chức:

– Mức hỗ trợ đối với đơn vị thuộc khu vực miền núi: 30 triệu đồng/đơn vị (Ba mươi triệu đồng).

– Mức hỗ trợ đối với đơn vị thuộc khu vực đồng bằng: 20 triệu đồng/đơn vị (Hai mươi triệu đồng).

b) Cấp huyện tổ chức:

+ Mức hỗ trợ đối với địa phương thuộc khu vực miền núi: 100 triệu đồng/đơn vị (Một trăm triệu đồng).

+ Mức hỗ trợ đối với địa phương thuộc khu vực đồng bằng: 70 triệu đồng/đơn vị (Bảy mươi triệu đồng).

1.2. Đối với cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh:

a) Đơn vị trực thuộc cơ quan thuộc tỉnh tổ chức: Mức hỗ trợ tối đa: 30 triệu đồng/đơn vị (Ba mươi triệu đồng);

b) Cơ quan thuộc tỉnh tổ chức: Mức hỗ trợ tối đa: 50 triệu đồng/đơn vị (Năm mươi triệu đồng).

Tổ chức lễ đón nhận hình thức khen thưởng tập thể là Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập, mức ngân sách hỗ trợ bằng 50% mức quy định tương ứng theo vùng, đơn vị tại điểm 1 Điều này.

Đối với lễ trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”:

a) Kinh phí tổ chức lễ tặng hoặc truy tặng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

b) Ngân sách tỉnh cấp để chi tiền quà kèm theo danh hiệu:

– Đối với Mẹ còn sống: Chi tặng quà 1.050.000đ/Mẹ (Một triệu không trăm năm mươi ngàn đồng); gồm: tiền mặt: 1.000.000 đồng, 01 chiếc khăn quàng cổ: 50.000 đồng.

– Đối với Mẹ đã mất: Chi thắp hương 1.000.000đ/Mẹ (Một triệu đồng).

Tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập ngành, đơn vị (thuộc tỉnh) và ngày giải phóng (huyện, thị xã, thành phố) nhân dịp năm tròn:

a) Đối với cơ quan thuộc tỉnh: Hỗ trợ tối đa 60.000.000 đồng/đơn vị (Sáu mươi triệu đồng) để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống (trừ trường hợp đã được bố trí trong dự toán đầu năm); Hỗ trợ tối đa: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) để tập luyện, tham gia thi đấu, hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao quần chúng do Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

b) Đối với các địa phương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 300.000.000 đồng/huyện (Ba trăm triệu đồng) cùng với nguồn ngân sách cấp mình để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng hoặc ngày thành lập.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *