Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nông thôn

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV thì quy định về các trường hợp miễn giấy phép xây dựng và cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ nông thôn đã có sự thay đổi.

Quy định chung về cấp giấy phép xây dựng

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng sửa đổi Điều 89 của Luật Xây dựng 2014 về đối tượng và các loại giấy phép xây dựng như sau:

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp sau đây:

Công trình ở nông thôn được miễn phép xây dựng
Công trình xây dựng ở nông thôn phải xin phép xây dựng

a) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách;
b) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
c) Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn của kết cấu chịu lực công trình, an toàn môi trường và phòng chống cháy nổ;
d) Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo;
đ) Công trình xây dựng theo tuyến phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đối với loại công trình đó chấp thuận về hướng tuyến công trình;
e) Công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở;
g) Công trình nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

(Đọc tất cả bài viết vướng măc đến xử lý vi phạm xây dựng công trình ở nông thôn)
h) Chủ đầu tư xây dựng công trình thuộc đối tượng theo quy định tại các điểm d, đ và e, có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng, gửi kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, quản lý trật tự xây dựng.
2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định hoặc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã có quy hoạch đô thị; điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng; khu trung tâm cụm xã; khu bảo tồn; khu di tích lịch sử – văn hóa. Các quy định về giấy phép xây dựng phải phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Xây dựng công trình ở nông thôn phải xin phép xây dựng

Như vậy, so với Điều 89 Luật xây dựng 2014 thì dự thảo đã có nhiều thay đổi về các công trình được miễn giấy phép xây dựng như:

1.  Bỏ quy định về miễn giấy phép xây dựng đối với:

– Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư.

Quy định mới về miễn giấy phép xây dựng
Quy định mới về miễn giấy phép xây dựng

– Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(Công trình đang xây dựng có được cấp giấy phép xây dựng?)

– Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

– Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt;

2. Bổ sung quy định về miễn giấy phép xây dựng

Đối với Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

Miễn phép xây dựng đối với công trình quảng cáo
Miễn phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

3. Bổ sung quy định về cấp giấy phép xây dựng

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã có quy hoạch đô thị; điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng; khu trung tâm cụm xã; khu bảo tồn; khu di tích lịch sử – văn hóa.

Như vậy, dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014 đã tháo gỡ vướng mắc về việc quản lý công trình xây dựng ở nông thôn, công trình nhà ở riêng lẻ ở nông thôn lâu nay đang vướng mắc theo điểm K khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng. Nếu được Quốc hội thông qua thì quy định về công trình xây dựng ở nông thôn phải xin giấy phép xây dựng và thẩm quyền quy định cấp giấy phép xây dựng là do UBND cấp tỉnh hoặc ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện quy định. Các quy định về giấy phép xây dựng phải phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *