Người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bản vi phạm hành chính?

Trong biên bản vi phạm hành chính có nội dung: ý kiến trình bày  của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm; ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có); ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có). Vậy, khi có ý kiến thì cá nhân vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại có được trực tiếp ghi ý kiến vào biên bản vi phạm hành chính hay không?.

Quy định về ghi biên bản vi phạm hành chính

Điều 58 Luật Xử lỷ vi phạm hành chính quy định về lập biên bản vi phạm hành chính như sau:

1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

(Hướng dẫn cách ghi biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính
Người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bản vi phạm hành chính?

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm.

Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga.

2. Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.

(Các sai sót thường gặp trong xử phạt vi phạm hành chính cần biết)

Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

3. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biểu mẫu Xử phạt hành chính lĩnh vực giao thông
Biên bản vi phạm hành chính phải giao cho người vi phạm

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

(Biên bản vi phạm hành chính người vi phạm không ký có phải lập biên bản bàn giao biên bản VPHC)

Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

Như vậy, Luật xử lý vi phạm hành chính đã quy định rõ người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản và ghi rõ: lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm.

Do đó, khi cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại có ý kiến thì người lập biên bản vi phạm hành chính ghi vào biên bản vi phạm hành chính ý kiến của họ. Luật không quy định cá nhân/tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại được tự ý ghi vào viên bản vi phạm hành chính.

Biên bản người vi phạm ghi ý kiến có giá trị pháp lý không?

Pháp luật quy định là như vậy nhưng trên thực tế nhiều biên bản vi phạm hành chính người lập biên bản để người vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại trực tiếp ghi ý kiến của mình vào biên bản vi phạm hành chính. Nhiều người thắc mắc trường hợp trên biên bản vi phạm hành chính có giá trị pháp lý hay không? có cần phải lập biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính hay không?.

Quy định về sửa đổi văn bản hành chính
Người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bản vi phạm hành chính?

Theo quan điểm của trangtinphapluat.com thì trong trường hợp cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại ghi ý kiến trực tiếp vào biên bản vi phạm hành chính thì biên bản vi phạm hành chính đó vẫn có giá trị pháp lý và là cơ sở để người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bởi lẽ:

– Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không quy định cấm cá nhân/tổ chức vi phạm tự ghi ý kiến của mình vào biên bản vi phạm hành chính.

– Việc cá nhân/tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại tự ghi ý kiến của mình vào biên bản vi phạm hành chính có lợi cho người lập biên bản vi phạm hành chính, vì chứng minh được họ biết việc lập biên bản vi phạm hành chính và đã có ý kiến vào biên bản. Tuy nhiên để đảm bảo tính chắc chắn của hồ sơ thì người lập biên bản cần yêu cầu người ghi ý kiến ký vào chỗ ghi ý kiến và ký vào phần cá nhân/tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại.

Trangtinphapluat.com rất mong nhận được ý kiến của bạn đọc về việc cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại có được trực tiếp ghi ý kiến của mình vào biên bản vi phạm hành chính hay không? Ý kiến của bạn đọc vui lòng để ở mục bình luận bên dưới bài viết, cảm ơn.

(Tổng hợp biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *