Người vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay

Quy định trên được nêu ra tại Quyết định 306/QĐ-TTg  ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình  sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn , cụ thể:

  1. Mức vốn cho vay

– Mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tối đa là 50 triệu đồng.

– Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay của một hộ có thể trên 50 triệu đồng, giao Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ sản xuất, kinh doanh, để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng ti đa không quá 100 triệu đồng.

Đối với những hộ gia đình sản xuất, kinh doanh có nhu cầu vay vốn trên 50 triệu đồng,  phải:

– Có vốn tự có (bao gồm: Giá trị vật tư, quyền sử dụng đất, lao động, tiền vốn) tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn của dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh;

– Cam kết sdụng tài sản hình thành từ vốn vay để làm tài sản bảo đảm tin vay.”

Vay vốn sản xuất nông nghiệp
Vay vốn sản xuất nông nghiệp

2. Bảo đảm tiền vay

– Người vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

– Người vay vốn từ trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay bng tài sản hình thành từ vn vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.”

Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/3/2016.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *