Trường hợp nào cấp PHÓ được ký thay cấp Trưởng?

Theo Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và Nghị định 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư (Nay là Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư) có quy định về việc ký văn bản ở trong các cơ quan như sau:

1. Các hình thức ký văn bản trong cơ quan nhà nước

1.1 Ở cơ quan, tổ chức làm việc chế độ tập thể

– Đối với những vấn đề quan trọng của cơ quan, tổ chức mà theo quy định của pháp luật hoặc theo điều lệ của tổ chức, phải được thảo luận tập thể và quyết định theo đa số, việc ký văn bản được quy định như sau:

Trường hợp nào ký thay mặt
Trường hợp nào ký thay mặt tập thể

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt (TM.) tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức;

Cấp phó của người đứng đầu và các thành viên giữ chức vụ lãnh đạo khác được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo uỷ quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

(Quy định về phân cấp, ủy quyền, phân quyền trong cơ quan hành chính nhà nước)

2.  ở cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan, tổ chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Cấp phó ký thay chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật.

Trường hợp nào cấp phó được ký thay cấp trưởng
Trường hợp nào cấp phó được ký thay cấp trưởng

3. Ký thừa uỷ quyền

Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức ký thừa uỷ quyền (TUQ.) một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa uỷ quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ký thừa uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa uỷ quyền theo thể thức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức uỷ quyền.

(Những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP công tác văn thư)

Căn cứ vào quy định trên thì có các hình thức ký văn bản trong cơ quan nhà nước: Ký Thay mặt tập thể, Ký trực tiếp của người đứng đầu, ký thay của cấp phó, ký thừa lệnh của Chánh Văn phòng, Ký thừa ủy quyền của người đứng đầu.

2. Trong trường hợp nào cấp phó được ký thay cấp trưởng?

Theo quy định trên thì khi cấp trưởng ủy quyền hoặc phân công thì cấp phó được ký thay cấp trưởng.

(Cấp Phó có được sửa đổi, hủy bỏ quyết định của cấp Trưởng?)

Ngoài ra, đối với các cơ quan hành chính ở địa phương thì căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy chế làm việc của UBND, các cơ quan, đơn vị, chẳng hạn Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định đối với cấp huyện như sau:

Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

  1. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

Điều 122. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

  1. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân.
  2. Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.
  3. Ký quyết định, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy nhiệm.

Tóm lại, cấp phó chỉ được ký thay cho cấp trưởng khi được phân công trong quy chế làm việc hoặc được ủy quyền trong văn bản riêng đối với các lĩnh vực chưa được phân công.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *