Quảng Nam thông báo thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính 2020

UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ NỘI VỤ
Số: 913 /TB-SNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 27 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính
tỉnh Quảng Nam năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020;
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ thông báo về việc tiếp tục triển khai thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 kể từ 08h00 ngày 04/5/2020 đến 11h00 ngày 19/5/2020.
Địa điểm: Tại Sở Nội vụ, số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam
Kỳ, tỉnh Quảng Nam (lưu ý: chỉ nhận hồ sơ vào giờ hành chính)./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Trần Anh Tuấn

Xem Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam 2020

Xem phụ lục các chỉ tiêu thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam 2020

Xem Danh mục tài liệu thi công chức tỉnh Quảng Nam 220

Tải bộ câu hỏi trắc  nghiệm thi công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *