Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch 1415/KH-UBND về thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020, trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc tham khảo dự thi (TẢI PHỤ LỤC 340 CHỈ TIÊU CÔNG CHỨC TẠI ĐÂY)

(Xem điều chỉnh chỉ tiêu thi công chức năm 2020 của UBND tỉnh ngày 19/3/2020 tại đây)

(UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức 2020 – lần 2 ngày 15/4/2020)

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức hành chính nhà nước năm 2020 tại đây)

(Xem Thông báo thời gian nộp hồ sơ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020)

(Xem danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
Thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/6/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế được giao. Thông qua thi tuyển để
chọn những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vào một số cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị.
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cầu ngạch công chức và chỉ tiêu biên chế của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đảm bảo về số lượng, chất lượng; đúng đối tượng, cơ cấu, đủ điều kiện và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức cần tuyển dụng; – Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh trong thi tuyển; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển dụng.

II. CHỈ TIÊU, NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CẦN TUYỂN
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh năm 2020 là 340 chỉ tiêu, trong đó: 305 chỉ tiêu tuyển dụng ngạch chuyên viên; 35 chỉ tiêu tuyển dụng ngạch kiểm lâm viên trung cấp.

Chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên theo nhóm vị trí việc làm và chuyên ngành đào tạo cần tuyển (có Phụ lục số 01kèm theo);
Chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp trở lên theo nhóm vị trí việc làm và chuyên ngành đào tạo cần tuyển (có Phụ lục số 02 kèm theo).

(Tải 2 phụ lục ở bên cuối bài viết)
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
1. Đối tượng
Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các Sở, Ban, ngành, UBND các  huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu dự tuyển (theo mẫu); có lý lịch rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với ngạch dự tuyển, cụ thể:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (riêng đối với nhóm vị trí việc làm kiểm lâm (KL) yêu cầu trình độ trung cấp trở lên) đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với nhóm vị trí việc làm cần tuyển;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học), chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

(Xem các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đủ điều kiện thi công chức)
+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển công chức:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành
xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Phiếu đăng ký dự tuyển và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Phiếu đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 vào nhóm ngành gắn với nhóm vị trí việc làm tuyển dụng (có nguyện vọng đăng ký vào 01 vị trí việc làm thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ tiêu tuyển dụng tại mục II của Kế hoạch này);
– Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu
trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian đến nộp phiếu và phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển củamình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và hủy bỏ kết quả thi; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng, công chức sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng;
– Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, cán
bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam nếu đăng ký dự tuyển phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác có văn bản đồng ý.
b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo: 03
(ba) ảnh màu 4cm x 6cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh); 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển tại Sở Nội vụ (địa chỉ: số 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong
lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 2 mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI
Người dự tuyển công chức phải dự thi đủ các môn thi được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1. Thi vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.
a) Nội dung thi trắc nghiệm: gồm 2 phần
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của
công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1 quy định tại Khoản 1 mục này.
b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
+ Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm
quyền công nhận.
c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a, khoản 1, mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại khoản 2 mục này.
d) Thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
2. Thi vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Hình thức thi: thi viết.
c) Thang điểm: 100 điểm.
d) Thời gian thi: 180 phút.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂNCÔNG CHỨC; BỐ TRÍ CÔNG TÁC SAU TRÚNG TUYỂN; TRƯỜNG HỢP HỦY QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG VÀ BỔ SUNG NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 mục IV Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 mục III Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng nhóm vị trí việc làm tuyển dụng;
c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại khoản 2 mục IV Kế hoạch này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 mục III Kế hoạch này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định người trúng tuyển;
d) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
2. Bố trí công tác sau khi trúng tuyển
a) Người có số điểm cao nhất được ưu tiên bố trí công tác đúng với vị trí việc làm thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký dự tuyển (theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh). Số người trúng tuyển còn lại do Chủ tịch Hội đồng xem xét, bố trí trong chỉ tiêu vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại theo hướng ưu tiên người có số điểm cao sau người có số điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu.
b) Trường hợp nhiều người có số điểm bằng nhau thì ưu tiên cho các đối tượng này được thỏa thuận chọn vị trí việc làm thuộc cơ quan, đơn vị, địa hương tuyển dụng và báo cáo Hội đồng tuyển dụng để thực hiện bố trí công tác theo thỏa thuận; trường hợp các đối tượng không thỏa thuận được thì Hội đồng tuyển dụng tổ chức bốc thăm để phân công công tác.
3. Trường hợp huỷ quyết định tuyển dụng
a) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì bị huỷ kết quả trúng tuyển.
b) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không
đúng quy định thì sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

4. Trường hợp bổ sung người trúng tuyển
a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển
dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 4 mục này.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền
kề mà bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định người trúng tuyển theo quy định tại điểm c khoản 1 mục V Kế hoạch này.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI VÀ KINH PHÍ
1. Dự kiến thời gian và địa điểm ôn thi, tổ chức thi

(Xem Thông báo thời gian nộp hồ sơ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020)
– Thời gian hướng dẫn ôn thi (nếu có), phổ biến nội quy, quy chế thi dự kiến trong 02 ngày sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ và thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi;
– Thời gian thi vòng 01 được tổ chức dự kiến trong 05 ngày vào khoảng cuối tháng 4 năm 2020, tại Trường Đại học Quảng Nam;
– Thời gian thi vòng 2 được tổ chức trong 01 ngày, dự kiến cách thời gian thi vòng 1 là một ngày, tại Trường Đại học Quảng Nam.
2. Kinh phí phục vụ kỳ thi
– Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
– Trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển nhưng không dự tuyển thì sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã nộp đủ phiếu, phí dự tuyển sẽ được hoàn trả phiếu, phí dự tuyển tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự tuyển;
– Kinh phí tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 được chi từ nguồn thu lệ phí dự thi của các thí sinh và nguồn kinh phí UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ
trong dự toán kinh phí cho kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh trong tuyển dụng công chức, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nội dung công việc sau:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
a) Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi.
b) Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức.
c) Công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2020.

2. Hội đồng tuyển dụng công chức
a) Thành lập các Ban giúp việc để tổ chức thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2020 của tỉnh.
b) Chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020 của tỉnh theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
c) Tổng hợp kết quả thi tuyển công chức báo cáo UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả thi tuyển.
d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển.
3. Sở Nội vụ
– Là cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tham mưu giúp Hội đồng tuyển dụng công chức về tổ chức, thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức; có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, điều kiện, lịch tổ chức thi tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí thi trên các phương tiện thông tin đại chúng: Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam…
– Kiểm tra, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện dự thi;
– Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức năm 2020;
– Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020;
– Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;
– Quyết định tuyển dụng đối với những người trúng tuyển sau khi UBND tỉnh phê duyệt kết quả.
4. Sở Tài chính
Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
5. Trường Đại học Quảng Nam
Phối hợp với Sở Nội vụ, Hội đồng tuyển dụng công chức bố trí điều động cán bộ, viên chức; phục vụ cơ sở vật chất, trang thiết bị giúp Hội đồng tuyểndụng công chức tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức theo đúng quy định của pháp luật.
6. Công an tỉnh
Có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng tuyển dụng công chức và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự để Hội đồng tuyển dụng công chức tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020 của tỉnh đảm bảo trật tự, nghiêm túc, an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

7. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
– Thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020, về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng nhóm vị trí việc làm và ngành cần tuyển dụng; nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận phiếu và phí dự tuyển; địa chỉ nộp phiếu đăng ký dự tuyển; họ tên và số điện thoại liên hệ để giải đáp các thắc mắc trong quá trình đăng ký dự tuyển;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020.
8. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Quảng Nam
Có trách nhiệm thông báo công khai Kế hoạch này để các đối tượng được biết và đăng ký dự tuyển.
9. Hội đồng tuyển dụng công chức, Sở Nội vụ, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch các thông tin về kỳ tuyển dụng công chức hành chính năm 2020 của tỉnh. Các thí sinh dự tuyển phải thường xuyên cập nhật các thông tin về kỳ thi tuyển trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ để kịp thời thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng
Nam năm 2020; trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

xem chi tiết 340 chỉ tiêu thi công chức hành chính tỉnh Quảng Nam 2020 tại đây

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Trí Thanh

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *