Nghị quyết 02/2020/NQ-HDND của HĐND tỉnh Quảng Nam về mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách

Ngày 21/4/2020, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, Thôn/ Khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiêp tham công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực 01/5/2020

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Trangtinphapluat.com giới thiệu một số nội dung chính để bạn đọc tham khảo (tải toàn văn Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ở cuối bài viết)

1. Mức phụ cấp, bồi dưỡng; hỗ trợ y tế

1.1. Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Nội dung

Mức phụ cấp

(Hệ số lương cơ sở/người/tháng)

Bí thư chi bộ

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Trưởng Ban công tác mặt trận

Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo  (mức khoán quỹ phụ cấp bằng  hệ số 5,0)

1,66

1,66

1,66

Đối với các thôn còn lại và tổ dân phố  (mức khoán quỹ phụ cấp bằng  hệ số 3,0)

1,0

1,0

1,0

1.2. Mức phụ cấp hàng tháng đối với Công an viên, Thôn (khối đội trưởng) bằng 0,75 mức lương cơ sở/người/tháng

1.3. Các chức danh quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này (Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố gồm: Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi, Phó Bí thư chi bộ được bầu taị đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 không đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp) hưởng mức bồi dưỡng hằng tháng bằng 300.000đ/người/tháng. Riêng chức danh Phó bí thư chi bộ được bầu tại đại hội chi bộ chỉ áp dụng đến hết nhiệm kỳ 2020-2022.

1.4. Các chức danh quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này (Gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ của Chính phủ gồm các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng/tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận. Công an viên thôn quy định tại Nghị định 73/2009/NĐ-CP; Thôn/khối đội trưởng quy định tại Nghị định 03/2016/NĐ-CP) được ngân sách nhà nước hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng bảo hiểm y tế (trừ những đối tượng đang được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định) 2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm, bồi dưỡng kiêm nhiệm

Người kiêm nhiệm các chức danh quy định tại Điều 2 Nghị quyết này mà giảm được 01 người thì được hưởng 50% mức phụ cấp hoặc mức bồi dưỡng của chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức kiêm nhiệm.

Tải Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND tại đây

Quảng Nam: Quy định tạm thời về nhiệm vụ và thời gian làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã

Mới cập nhật ngày 08/5/2020: Để triển khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam thì ngày 07/5/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành 1229/QĐ – UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo đó: 

+ Áp dụng mức phụ cấp; bồi dưỡng; hỗ trợ bảo hiểm y tế; mức phụ cấp kiêm nhiệm; bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên thôn, Thôn/Khối đội trưởng, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh.

+  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ
chức thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

+ Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi các địa phương thực hiện theo quy định.

Cập nhật ngày 05/12/2021: Ngày 30/11/2021, tỉnh ủy Quảng Nam có Thông báo 272-TB/TU về kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn, tổ dân phố, theo đó:

Xét đề nghị của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Tờ trình số 282-TTr/BCSĐ ngày 15/11/2021 và Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình số 230-TTr/BTCTU ngày 19/11/2021 xin ý kiến về công tác cán bộ; trong phiên họp ngày 20/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và thống nhất chủ trương giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh theo hướng:

  • Tăng mức bồi dưỡng hằng tháng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố
  • Tăng mức hưởng phụ cấp, mức bồi dưỡng cho những người kiêm nhiệm nhiều chức danh (nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh thì vẫn hưởng 01 mức kiêm nhiệm cao nhất)
  • Bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố đối với thôn, tổ dân phố loại I phù hợp với thực tế các địa phương
  • Tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp đối với chức danh Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố có kiêm nhiệm chức danh khác.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *