Quảng Nam: Thông báo điều chỉnh tài liệu thi công chức hành chính năm 2020

Ngày 15/4/2020, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam có Thông báo 384/TB-SNV Về việc đăng tải danh mục điều chỉnh, bổ sung tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Theo đó, có 10 Ngành được điều chỉnh tài liệu ôn tập. Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn thông báo và Danh mục điều chỉnh, bổ sung tài liệu ôn tập thi công chức hành chính năm 2020 để bạn đọc biết, ôn tập thi (Các bạn có thể tải file gốc ở cuối bài viết).

Thực hiện Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020;
Căn cứ Công văn số 69/HĐTT ngày 15/4/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam về việc đăng tải danh mục điều chỉnh, bổ sung tài liệu ôn tập phục vụ thi tuyển công chức hành chính năm 2020; Sở Nội vụ thông báo nội dung điều chỉnh, bổ sung tài liệu ôn tập môn chuyên môn nghiệp vụ (vòng 2) của một số ngành để thí sinh tự ôn tập. Cụ thể như sau:
Danh mục điều chỉnh, bổ sung tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính môn thi chuyên môn nghiệp vụ (Danh mục kèm theo Công văn số: 69/HĐTT ngày 15/4/2020 của Hội đồng thi tuyển).
Những nội dung ôn tập theo Thông báo số 706/TB-SNV ngày 31/3/2020 của Sở Nội vụ không có điều chỉnh, bổ sung tại Thông báo này vẫn giữ nguyên (không thay đổi nội dung).
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam kính thông báo để các đơn vị, địa phương, cá
nhân được biết, thực hiện./

GIÁM ĐỐC

ĐÃ KY

TRẦN ANH TUẤN

(Xem thông báo điều chỉnh chỉ tiêu thi công chức hành chính 2020 của tỉnh Quảng Nam ngày 15/4/2020)

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CHUYÊN MÔN,NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THEO NGÀNH GẮN VỚI NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM  DỰ TUYỂN NGẠCH CHUYÊN VIÊN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

(Kèm theo Công văn 69/HĐTT ngày 15/4/2020 của Hội đồng thi tuyển)

1. Ngành Văn phòng

2. Ngành THanh tra

3. Ngành Tài chính

4. Ngành Công thương

5. Ngành Giao thông vận tải

6. Ngành Lao động Thương binh và xã hội

7. Ngành Xây dựng

8. Ngành Y tế

9. Ngành Tài nguyên và Môi trường

10. Ngành Thông tin truyền thông

…………………………………..Hết………………………………

STT: 01 – NGÀNH VĂN PHÒNG

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị quyết 30c/NQ-CP năm 2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 do Chính phủ ban hành; Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2013 sửa đổi Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 do Chính phủ ban hành; Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Chính phủ ban hành

Luật tiếp công dân 2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân

…………………………………..Hết………………………………

STT: 02 – NGÀNH THANH TRA

Luật thanh tra 2010

Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra

Luật khiếu nại 2011

Luật Tố cáo 2018

Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại

Nghị định 31/2019/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật T cáo.

Luật phòng, chống tham nhũng 2018

Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

Nghị định 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

…………………………………..Hết………………………………

STT 03 – NGÀNH TÀI CHÍNH

Luật ngân sách nhà nước 2015

Luật kế toán 2015

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017

Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công

…………………………………..Hết………………………………

STT 04 – NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Luật Hóa chất 2007

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công

Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

…………………………………..Hết………………………………

STT 08 – NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Luật giao thông đường bộ 2008

Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 50/2014/TT-BGTVT quản lý cảng, bến thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

…………………………………..Hết………………………………

STT 13- NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Luật Bình đẳng giới 2006

Luật Phòngchống ma túy 2000

Luật phòngchống ma túy sửa đổi 2008

Luật trẻ em 2016

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Bộ luật Lao động 2012

Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy

Pháp lệnh ưu đãi người có công;

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em

Nghị định 70/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bình đẳng giới

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

…………………………………..Hết………………………………

STT 07 – NGÀNH XÂY DỰNG

Luật Quy hoạch 2017

Luật Xây dựng 2014

Luật Nhà ở 2014

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị do Văn phòng Quốc hội ban hành

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành

Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

…………………………………..Hết………………………………

STT 08 – NGÀNH Y TẾ

Luật dược 2016

Luật an toàn thực phẩm 2010

Luật phòngchống tác hại của thuốc lá 2012

Luật Phòngchống tác hại của rượu, bia 2019

Luật Phòngchống bệnh truyền nhiễm 2007

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

…………………………………..Hết………………………………

STT 09- NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Luật bảo vệ môi trường 2014

Luật đất đai 2013; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Luật tài nguyên nước 2012

Luật khoáng sản 2010

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

…………………………………..Hết………………………………

STT 10 – NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Luật Công nghệ thông tin 2006

Luật Viễn thống 2009

Luật Báo chí 2016

Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông

Nghị định 64/2007/NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Thông tư 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT về quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

…………………………………..Hết………………………………

TẢI DANH MỤC TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *