Bãi bỏ Thông tư 01/2011/TT-BNV về thể thức văn bản hành chính

Ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2020/TT-BNV  bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, từ ngày 15/6/2020,  Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 ca Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, sẽ hết hiệu lực thi hành.

Trước đó vào ngày 05/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nội dung Nghị định 30 cơ bản kế thừa các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của Thông tư 01/2011/TT-BNV, đồng thời kế thừa quy định về công tác văn thư của Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và Nghị định 09/2010/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP

(Xem thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP).

Bãi bỏ Thông tư 01/2011/TT-BNV về trình bày văn bản hành chính
Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ngoài việc bãi bỏ Thông tư 01/2011/TT-BNV, Thông tư 01/2020/TT-BNV còn bãi bỏ 2 Thông tư sau do đã được tích hợp vào Nghị định 30/2020/NĐ-CP:

+ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Như vậy, từ ngày 05/3/2020 ngày Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội…sử dụng đồng thời 02 văn bản quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (theo Nghị định 30 và Thông tư 01).

Đến ngày 15/6/2020, thì việc soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính chỉ thực hiện theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

(Xem những điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP so với Thông tư 01/2011/TT-BNV)

Xem video hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính mới nhất

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *