Có được thay đổi quê quán của cha mẹ trong Giấy khai sinh?

Theo quy định tại Điều 26 Luật Hộ tịch năm 2014 thì phạm vi thay đổi hộ tịch bao gồm: “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự; thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi”.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Hộ tịch thì những thông tin mà cha, mẹ thỏa thuận lựa chọn cho con khi đăng ký khai sinh như họ, chữ đệm, tên, dân tộc thì pháp luật đều có quy định cho phép thay đổi/xác định lại trừ thông tin về quốc tịch chỉ có thể thay đổi theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam. Trong khi đó, thông tin về quê quán cũng là một trong những thông tin cá nhân mà Luật Hộ tịch cho phép cha, mẹ được thỏa thuận lựa chọn cho con khi đăng ký khai sinh nhưng Bộ luật Dân sự và Luật Hộ tịch không có quy định cho phép thay đổi, điều này là chưa hợp lý, chưa bảo đảm quyền, lợi ích của người dân.

Do đó, đối với trường hợp người dân có yêu cầu thay đổi quê quán từ quê quán của mẹ sang quê quán của cha hoặc ngược lại hoặc con ngoài giá thú đăng ký khai sinh xác định theo quê quán của mẹ, nay cha nhận con, muốn thay đổi quê quán của con theo quê quán của cha, thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.

Có được thay đổi quê quán của cha mẹ trong Giấy khai sinh?
Có được thay đổi quê quán của cha mẹ trong Giấy khai sinh?

Trả lời:

Khoản 1, khoản 2 Điều 26 Luật hộ tịch đã quy định phạm vi thay đổi hộ tịch chỉ gồm: “1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự; 2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi”, phạm vi thay đổi hộ tịch không bao gồm việc thay đổi quê quán. Do đó, Thông tư số 04/2020/TT-BTP không có quy định hướng dẫn về vấn đề thay đổi quê quán.

Liên quan đến vấn đề cải chính quê quán, theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật hộ tịch thì trong trường hợp phần khai về quê quán (nếu có) khi đăng ký hộ tịch mà có sai sót thì cá nhân có quyền đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền thực hiện việc cải chính.

Do đó, đối với trường hợp thông tin về mục quê quán (nếu có) được xác định đúng theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký khai sinh thì không có cơ sở để thực hiện việc thay đổi hoặc cải chính.

Theo Tài liệu trả lời kiến nghị năm 2021 của Bộ Tư pháp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *