Hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1007/BTP-PBGDPL  về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017, theo đó:

  1. Nội dung phổ biến

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật quy định tại Mục 2 Phần II của Đề án, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016 và 2017 như: Bộ luật dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính; Luật căn cước công dân; Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật báo chí; Luật trẻ em, Luật an toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương mình.

Slide bài giảng công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị
Slide bài giảng công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị
  1. Hình thức phổ biến

Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình của cơ quan, địa phương mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Trong đó tập trung vào các hình thức tuyên truyền, phổ biến như: Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, cổng thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); phát hành tờ gấp; treo mắc pa – nô, áp – phích, tờ lịch phổ biến tại các điểm công cộng; tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật; lồng ghép trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy tờ công dân…

  1. Các hoạt động chính thực hiện Đề án

3.1. Tổ chức cung cấp thông tin, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

Phổ biến sâu rộng hoặc nhân bản để cấp phát các tài liệu do Bộ Tư pháp cung cấp đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc (Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, tại địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx, mục Tủ sách pháp luật).

Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và đặc thù của Bộ, ngành, địa phương.

3.2.  Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phổ biến pháp luật và việc thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên báo ngành, báo địa phương, đài phát thanh và truyền hình, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc; trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Thường xuyên cập nhật, kịp thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các quy định pháp luật về quyền dân sự, chính trị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

3.3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, giáo viên,  tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng

– Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, quán triệt pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý (có thể lồng ghép việc bồi dưỡng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức) hoặc cấp phát tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để tự nghiên cứu tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật.

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân (có thể lồng ghép việc bồi dưỡng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của địa phương); phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành hữu quan thực hiện nội dung 2.2 mục 2 phần II Kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Tư pháp năm 2017.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *