Trang chủ / Tag Archives: bộ luật dân sự

Tag Archives: bộ luật dân sự

Hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017

Ngày 28 tháng 3 năm 2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1007/BTP-PBGDPL  về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2017, theo …

Đọc tiếp

Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và …

Đọc tiếp

Về khái niệm Thời hạn, khái niệm Thời hiệu và cho ví dụ cụ thể.

Thời hiệu là gì

Thời hiệu là gì? Thời hạn là gì?  “Thời hiệu là gì? Đó là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất quyền khởi kiện vụ án …

Đọc tiếp

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO  SÚC VẬT GÂY RA

Thiệt hại do súc vật gây ra là một vấn đề phổ biến ở các vùng nông thôn (như tình trạng bị chó cắn, trâu bò húc…) Điều 625 Bộ Luật Dân Sự 2005 đã quy định: “ 1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do …

Đọc tiếp