Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ phòng chuyên môn cấp huyện là văn bản QPPL?

Hiện nay việc ban hành văn bản quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện có sự không thống nhất, có nơi ban hành quyết định quy phạm pháp luật, có nơi ban hành văn bản hành chính.

Có thể ban hành dưới dạng văn bản QPPL

Theo hướng dẫn tại Công văn số 4218/BTP-VĐCXDPL ngày 28/11/2016 của Bộ Tư pháp về trả lời một số quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL 2015Nghị định 34/2016/NĐ-CP thì: Đối với quyết định quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Bộ Tư pháp cho rằng đây là văn bản quy phạm pháp luật vì quyết định của UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối tượng có liên quan (không chỉ riêng trong nội bộ phòng), có hiệu lực trong phạm vi địa phương, được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quan điểm của Bộ Tư pháp thì quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của phòng chuyên môn cấp huyện là văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, quan điểm của người viết cho rằng, nó có thể là văn bản quy phạm pháp luật hoặc cũng có thể là văn bản hành chính thông thưởng, bởi lẻ:

cấp xã có được ban hành văn bản QPPL
thế nào là văn bản QPPL

– Quyết định ban hành chức năng nhiệm vụ quyền hạn của phòng, ban cấp huyện sẽ là quy phạm khi có quy định thêm các nhiệm vụ ngoài các nhiệm vụ mà Luật, Nghị định và Thông tư liên tịch đã quy định.

– Trường hợp quyết định chỉ sao chép lại chức năng,nhiệm vụ của các văn bản cấp trên, không quy định vấn đề mới thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ là văn bản hành chính thông thường. Và thực tế hầu hết các quyết định chức năng, nhiệm vụ của phòng, ban cấp huyện chỉ là sao chép lại văn bản cấp trên, không quy định vấn đề mới. Bên cạnh đó, việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của các cục thuộc Bộ, các phòng chuyên môn thuộc sở cũng quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức, áp dụng nhiều lần nhưng các Bộ  và Sở lại ban hành văn bản hành chính thông thường (Ví dụ như Quyết định 1689/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu của cục trợ giúp pháp lý; Quyết định 3861/QĐ-BYT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ của Cục quản lý dược thuộc Bộ Y tế…).

Thiết nghĩ đối với các quyết định quy định chức năng nhiệm vụ  đối với cơ quan chuyên môn của cấp tỉnh, cấp huyện chỉ ban hành dưới hình thức văn bản QPPL khi có quy định vấn đề mới ngoài chức năng nhiệm vụ của Chính phủ và các Bộ đã quy định, còn trường hợp sao chép lại thì chỉ ban hành văn bản hành chính thông thường.

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc.

Phương Thảo.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *