Mẫu đơn đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính mới nhất

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính và Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 81/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính cũng định các biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính, tuy nhiên lại chưa quy định biểu mẫu về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020, theo đó đã quy định 02 biểu mẫu về miễn tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, tuy nhiên có thể vận dụng để áp dụng miễn tiền phạt trên các lĩnh vực khác.

Mẫu đơn miễn giảm tiền phạt vi phạm hành chính
Mẫu đơn miễn tiền phạt vi phạm hành chính

1. Mẫu đơn đề nghị miễn tiền phạt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN TIỀN PHẠT

Kính gửi:[1]

Tên người nộp thuế:………………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………. Fax:………………………. E-mail:…………………….

1. Căn cứ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn: bị thiệt hại về vật chất trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế, cụ thể:

– [2]………………. bị thiệt hại vật chất do[3]……………………………………. ;

– Địa điểm xảy ra:………………………………………………………. ;

– Thời gian xảy ra:……………………………………………………… ;

– Giá trị thiệt hại vật chất:………………………………………………… ;

– Giá trị thiệt hại được bồi thường (nếu có):…………………………….

2. Tổng số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) còn nợ tại thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng: ……… đồng (bằng chữ ……….), trong đó:

– Tiền phạt: ……………………… đồng (bằng chữ ……….);

– Tiền chậm nộp tiền phạt: …………………. đồng (bằng chữ ………….).

3. Số tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt đề nghị được miễn: …………………………………………  đồng (bằng chữ………..), trong đó:

– Tiền phạt:…………… đồng (bằng chữ……..);

– Tiền chậm nộp tiền phạt:………. đồng (bằng chữ………).

4. Hồ sơ gửi kèm: [4]

a) …………………..

b) ………………..

[2] ………. cam đoan số liệu, tài liệu và thông tin nêu trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu, số liệu đã khai./.

…, ngày…. tháng…năm…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

_____________

[1] Ghi tên người ban hành quyết định xử phạt hoặc cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt;

[2] Ghi tên người nộp thuế;

[3] Ghi cụ thể trường hợp bất khả kháng người nộp thuế gặp phải theo quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế;

[4] Ghi rõ tên từng loại tài liệu, bản chính hay bản sao.

2. Mẫu Công văn của cơ quan ra quyết định đề xuất cấp trên giải quyết đơn đề nghị miễn tiền phạt

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

__________

Số: …./…..

V/v Đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Kính gửi:[1]……………………….

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

[2] ………… đề nghị miễn tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) đối với:

Tên người nộp thuế:……………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………… còn nợ tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (nếu có) đến ngày ….tháng….năm……với số tiền là……………….. đồng (bằng chữ……………….) gồm:

– Tiền phạt:………………….. đồng (bằng chữ…………);

– Tiền chậm nộp tiền phạt: ……………. đồng (bằng chữ ………….); do thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế[3]…………………………..

[2] ………………. gửi kèm công văn này hồ sơ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn gồm:[4]

1. …………………………

2. ………………..

Đề nghị [1]…………………… xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ….;

– Lưu: VT, ….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi họ đóng dấu)

_____________________

[1] Ghi tên cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan của người có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt (mẫu này áp dụng đối với trường hợp người đã ban hành quyết định xử phạt là thủ trưởng cơ quan);

[2] Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt;

[3] Ghi cụ thể trường hợp bất khả kháng người nộp thuế gặp phải theo quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật Quản lý thuế;

[4] Ghi rõ tên từng loại tài liệu, bản chính hay bản sao.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *