Quy định về miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính

Theo Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính được quy định cho cả cá nhân và tổ chức vi phạm hành chính (Luật 2012 chỉ quy định đối với cá nhân) như sau:

Các trường hợp miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính

1. Việc giảm một phần tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật này được quy định như sau:

a) Cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc;

b) Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

2. Cá nhân được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt do không có khả năng thi hành quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy han nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc;

b) Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật này nhưng gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc; trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

Quy định về miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính

Quy định về miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính

3. Tổ chức được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

a) Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 của Luật này;

b) Đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt;

c) Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

4. Cá nhân không có khả năng thi hành quyết định được miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật này mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc;

b) Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc; trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

5. Tổ chức được miễn toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

a) Đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của Luật này;

b) Đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt;

c) Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

Thẩm quyền, thủ tục để được miễn, giảm tiền xử phạt VPHC

 + Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Cá nhân, tổ chức phải có đơn đề nghị giảm, miễn tiền phạt kèm theo xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (xác nhận của UBND cấp xã, nơi người đó cư trú học tập, làm việc….)  gửi người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận, được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét, quyết định việc giảm, miễn và thông báo cho người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.

Gặp thiên tai được miễn, giảm tiền xử phạt hành chính
Gặp thiên tai được miễn, giảm tiền xử phạt hành chính

+ Ngoài người đã ban hành quyết định xử phạt có thẩm quyền xem xét miễn, giảm tiền phạt thì người được chuyển giao quyết định xử phạt để thi hành cũng có quyền xem xét, miễn giảm tiền phạt, cụ thể theo điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì:  “Xem xét hoãn, giảm, miễn tiền phạt trong trường hợp chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính để tổ chức thi hành: Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt đề nghị hoãn, giảm, miễn tiền phạt theo quy định tại các Điều 76 và 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền tại cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, quyết định việc hoãn, giảm, miễn, đồng thời thông báo cho người có đơn đề nghị hoãn, giảm, miễn và người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó biết, nếu không đồng ý với việc hoãn, giảm, miễn, thì phải nêu rõ lý do”

Như vậy, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì đối tượng được miễn, giảm tiền phạt  là cá nhân, tổ chức . Tuy nhiên, việc quy định điều kiện miễn giảm tiền phạt  hành chính khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như:

– Nhiều lĩnh vực mức xử phạt khá cao như đất đai, xây dựng, người vi phạm ít có khả năng để chấp hành, nhất là những đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng được miễn, giảm.

(Tải Mẫu đơn đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính mới nhất)

– Chưa có quy định, hướng dẫn thế nào là khó khăn đặc biệt nên khó áp dụng trong thực tiễn.

– Hiện nay, tại Điều 76, 77 và 79 Luật XLVPHC mới chỉ quy định về việc hoãn thi hành, giảm, miễn và nộp nhiều lần đối với tiền phạt vi phạm hành chính, chưa có quy định về việc hoãn thi hành, giảm, miễn và nộp nhiều lần đối với khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước trong trường hợp đối tượng vi phạm hành chính chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính.

Để việc thực hiện miễn, giảm tiền xử phạt hành chính cho người vi phạm, các cơ quan có thẩm quyền cần bổ sung các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo vào đối tượng được miễn, giảm tiền xử phạt  hành chính, vì những đối tượng này không có khả năng nộp phạt. Đồng thời hướng dẫn thế nào là khó khăn đặc biệt về kinh tế để các cơ quan áp dụng pháp luật thuận lợi trong quá trình xử lý.

Clip hướng dẫn miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính

Nghiên cứu bổ sung quy định về việc hoãn thi hành, giảm, miễn và nộp nhiều lần đối với khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước trong trường hợp đối tượng vi phạm hành chính chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính.

Xem các giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *