Tổ chức chấm dứt hoạt động có phải thông báo trước cho người lao động?

 Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan nhà nước, một số cơ quan sẽ chấm dứt hoạt động, một số cơ quan thì sáp nhập, hợp nhất. Trong trường hợp này thì người lao động (không phải là công chức, viên chức) sẽ được giải quyết như thế nào? Có được tiếp tục hợp đồng lao động hay không? Nếu chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải thông báo trước bao nhiêu ngày.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau (mang tính tham khảo)

1. Trường hợp cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động

Theo Điều 44 Bộ luật Lao động thì Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tếnhư sau:

– Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

Chấm dứt hợp đồng lao động
Chấm dứt hợp đồng lao động

–  Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

– Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Như vậy, trong trường hợp cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động do thay đổi cơ cấu, tổ chức mà không thể tiếp tục bố trí, hợp đồng với người lao động thì người sử dụng lao động không phải thông báo trước thời điểm chấm dứt hợp đồng như trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 38 Bộ luật Lao động.

2. Trường hợp cơ quan sáp nhập, hợp nhất

Theo Điều 45 Bộ luật Lao động thì Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã như sau:

– Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

phương án sắp xếp người lao động
phương án sắp xếp người lao động

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

– Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

– Trong trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều này, thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

(So sánh Bộ luật Lao động 2019 với Bộ luật Lao động 2012)

Theo quy định trên thì khi hợp nhất, sáp nhập thì người sử dụng lao động phải xây dựng phương án tiếp tục ký hợp đồng với người lao động. Trường hợp không thể tiếp tục hợp đồng lao động thì phải trợ cấp mất việc và người sử dụng lao động cũng không phải có nghĩa vụ phải báo trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động như trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 38 BLLĐ.

Phương THảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *