Bộ câu hỏi ôn thi thăng hạng viên chức ngành Giáo dục tỉnh Long An

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 tỉnh Long An.

Bộ câu hỏi được biên soạn theo danh mục tài liệu ôn tập tại Công văn  Số: 4834/SNV-HĐTTHCDNNVC ngày 03/12/2020 của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính và tương đương về việc danh mục tài liệu thi thăng hạng CDNN viên chức tương đương chuyên viên chính ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020

1.1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019.

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)
1.2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tài liệu ôn thi thăng hạng giáo viên tỉnh Long An 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên tỉnh Long An 2020

1.3. Luật Giáo dục ngày 14/6/2019.
1.4. Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
1.5. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 tỉnh Long An, gồm 305 câu hỏi và đáp án.

Ngoài ra, trangtinphapluat.com còn biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành với 97 câu trắc nghiệm, gồm các văn bản sau:

1. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (trừ các điểm, khoản, Điều đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Dưới đây là một số câu trong  Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 tỉnh Long An.

Câu 1. Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 2. Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi nào?

a) khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới

b) khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cũ

c) khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ cao hơn với yêu cầu của vị trí việc làm mới

Đáp án A

Câu 3. Nhà giáo có vai trò và trí như thế nào?

a) Có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng trong xã hội, được xã hội tôn vinh.

b) Có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế cao trong xã hội, được xã hội tôn vinh.

c) Có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng nhất trong xã hội, được xã hội tôn vinh.

Đáp án A

Câu 4.  Xếp loại kết quả đánh giá giáo viên  Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt thì phải?

a) Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 1/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;

b) Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;

c) Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;

Đáp án C

Câu 5. Tiêu chí Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để đạt mức đạt thì phải?

a) Áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh;

b) Chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế;

c) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 tỉnh Long An, gồm 402 câu hỏi và đáp án (gồm kiến thức chung và chuyên ngành).

Tải  Bộ câu hỏi tin học thi viên chức tại đây 

Tải tiếng anh A2 ôn thi viên chức tại đây.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *