Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Tây Ninh năm 2024

Trangtinphapluat.com biên soan, giới thiệu Bộ tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thành phố Tây Ninh năm 2024 Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Tây Ninh, gồm các nội dung:

1. Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

+ Tổng quan về hệ thống chính trị Việt Nam

+ Hệ thống chính trị ở cơ sở

+ Đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay

2. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

+ Về Hội đồng nhân dân

+ Về ủy ban nhân dân

3. Pháp luật về công chức, đạo đức công chức

+ Pháp luật về công chức

+Pháp luật về đạo đức công chức và hoạt động công vụ

Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Tây Ninh năm 2024
Tài liệu thi công chức cấp xã thành phố Tây Ninh năm 2024

Dưới đây là một số câu trong Bộ tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thành phố Tây Ninh năm 2024

Câu 1 . Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là?

a) Hội đồng nhân dân

b) Ủy ban nhân dân

c) Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Đáp án A

Cây 2. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của nước ta vận hành theo cơ chế nào?

a) Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ

b) Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý

c) Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ

Đáp án A

Câu 3.Chủ thể nào dưới đây là trung tâm của hệ thống chính trị và là công cụ quan trọng nhất để quản lý xã hội?

a) Các đảng phái chính trị

b) Nhà nước

c) Các tổ chức chính trị – xã hội

d) tổ chức kinh tế

Đáp án B

Câu 4. Hội đồng nhân dân xã có 02 chức năng cơ bản là?

a) Quyết định và giám sát

b) Lập pháp và giám sát

c) Lập hiến và giám sát

d) Lập hiến và lập pháp

Đáp án A

Câu 5. Hội đồng nhân dân họp mỗi năm mấy kỳ

a) hai kỳ.

b) ít nhất hai kỳ.

c) ít nhất một kỳ

Đáp án B

Câu 6. Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất khi nào?

a) Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu

b) Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần hai tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu

c) Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu

Đáp án C

Câu 7.  Ủy ban nhân dân họp họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường hợp sau đây?

a) Do Chủ tịch Ủy bannhân dân quyết định;

b) Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp trên trực tiếp, đối với phiên họp Ủy bannhân dân cấp tỉnh thì theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ;

c) Theo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Ủy bannhân dân.

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Luat to chuc chinh quyen dia phuong 2019
Trắc nghiệm luật tổ chức chính quyền địa phương

Câu 8. Số lượng Phó chủ tịch của UBND cấp xã là?

a) Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại III có một Phó Chủ tịch

b) Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch

c) Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá ba Phó Chủ tịch; xã loại III có không quá hai Phó Chủ tịch

Đáp án A

Câu 9. Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân thành mấy loại

a) 2 loại

b) 3 loại

c) 4 loại

Đáp án A

Câu 10.  Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên. thì được xếp vào công chức loại nào ?

Loại A B. Loại B C. Loại C                      D. Loại D

Đáp án D

Câu 11. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, công chức không có trách nhiệm và quyền lợi nào sau đây khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng?

a) Phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng

b) Được hưởng nguyên lương và phụ cấp

c) Hoàn thành đào tạo, bồi dưỡng đúng hạn được biểu dương, khen thưởng

d) Nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc phải đền bù chi phí đào tạo , bồi dưỡng theo quy định của pháp luật

Đáp án C

Câu 12. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019, căn cứ vào vị trí công tác , công chức được phân loại như sau:

a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

b) Loại A, B, C, D, Khác

c) Loại A, B, C, D, E

d) Công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án A

Câu 13. Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp thuộc nội dung văn hóa giao tiếp nào của cán bộ, công chức?

a) Văn hóa giao tiếp ở công sở

b) Văn hóa giao tiếp với nhân dân

c) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 14 Theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể  Đối với xã, thị trấn?

a) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; loại III là 19 người.

b) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 20 người; loại III là 18 người.

c) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; loại II là 21 người; loại III là 20 người.

d) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 23 người; loại II là 20 người; loại III là 18 người.

Đáp án B

Câu 15. Nội dung nào dưới đây thuộc Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

a) Cán bộ, công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

b) Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

c) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác đểbổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

Đáp án A

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn  Bộ tài liệu trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức cấp xã thành phố Tây Ninh năm 2024 gồm 189 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *