Tài liệu thi công chức phường – TP Thủ Đức năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức các phường thuộc Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, gồm hơn 1200 câu hỏi và đáp án theo Thông báo số 1096/TB-HĐ ngày 07/11/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 của Thành phố Thủ Đức về việc tổ chức ôn thi và công bố tài liệu tham khảo môn kiến thức chung.

A. XÂY DỰNG ĐẢNG

 •  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 •   Văn kiện đại hội đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI
 •  Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
 •  Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
 • Bài báo công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc  vì dân giàu, nước mạnh, xã hội  công bằng, chủ chủ, văn minh
 • Nghị quyết 25-NQ/TW  ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
 • Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
 • Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 • Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023
 • Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI , nhiệm kỳ 2017-2022
 • Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
 • Nghị quyết đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022
 • Điều lệ Hội Cựu chiến binh năm 2017
  Tài liệu thi công chức phường - TP Thủ Đức năm 2022
  Tài liệu thi công chức phường – TP Thủ Đức năm 2022

II. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

III. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức phường – TP Thủ Đức năm 2022

Câu 1. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi nào?

a) có hơn một phần ba số thành viên trong cơ quan đó tán thành

b) có một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành

c) có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành

Đáp án C

Câu 2. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải bao nhiêu tuổi?

a) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

b) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

c) đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

d) từ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo năm).

Đáp án B

Câu 3. Thời gian kể từ ngày nhận được đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên đối với cấp trung ương phải xem xét giải quyết?

A. Chậm nhất 120 ngày làm việc                 B. Chậm nhất 150 ngày làm việc

C. Chậm nhất 180 ngày làm việc                D. Chậm nhất 210 ngày làm việc

Đáp án C

Câu 4. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc

a) tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên.

b) tự do, tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên.

c) tự nguyện, hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên.

Đáp án A

Câu 5. Hình thức kỷ luật   Đối với hội viên Hội LHPNVN là?

a) khiển trách.

b) Khiển trách, cảnh cáo

c) Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ

Đáp án A

Câu 6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.

b) một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu  7. Một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là?

a) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc mệnh lệnh hành chính

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình

c) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch

d) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đáp án D

Câu 8. Cán bộ xã, phường, thị trấn   là?

a) công dân Việt Nam, được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

b) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

c) công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội

Đáp án C

Câu 9. công chức cấp xã là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức vụ, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đáp án A

Câu 10. Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc tặng quà của  cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn  như thế nào?

A) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

B) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn tuyệt đối không được sử dụng tài chính công, tài sản cônglàm quà tặng,

C) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng.

D) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, vì mục đích từ thiện.

Đáp án A

Câu 11. Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh  là ?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố

b) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Ủy ban nhân dân Thành phố

d) là Ủy ban nhân dân Thành phố

Đáp án A

Câu 12. Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố Hồ Chí Minh là?

a) Ủy ban nhân dân quận

b) Hội đồng nhân dân quận

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân quận và Ủy ban nhân dân quận

d) cấp chính quyền địa phương

Đáp án A

Câu 13. Nhận định nào sau đây là một trong những nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức?

Căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ cán bộ.

Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức.

Phân cấp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức vụ cán bộ.

Chú trọng tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Đáp án B

Câu 14. Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

a) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

b) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

c) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì vẫn thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng

Đáp án C

 Câu 15. Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

Đáp án B

Câu  16. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm

b) 04 quan điểm

c) 05 quan điểm

d) 06 quan điểm

Đáp án C

 Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức các phường thuộc Thành phố Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, gồm hơn 1200 câu hỏi và đáp án (Lưu ý: Thiếu một số văn bản)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *