Giữa tháng 12/2022, Quảng Nam tổ chức thi tuyển 135 chỉ tiêu công chức

Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch 7391/KH-UBND về việc Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022, theo đó: 

1.Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh năm 2022 là 135 chỉ tiêu, trong đó: 127 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên; 08 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp trở lên.

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của tỉnh năm 2022 là 246 chỉ tiêu, trong đó: 217 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên; 09 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên; 20 chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp trở lên.

2.  Đối tượng được tuyển dụng

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam thi tuyển công chức năm 2022
Quảng Nam thi tuyển công chức năm 2022

3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức, viên chức
3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức
a) Đối với vị trí việc làm công chức
+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
+ Đủ 18 tuổi trở lên.
+ Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên theo từng chuyên ngành đào tạo, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.
Đối với vị trí việc làm Kế toán viên phải có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 21/6/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.
+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao.
+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan, đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Đối với vị trí việc làm viên chức
+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
+ Từ đủ 18 tuổi trở lên.
+ Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên theo từng chuyên ngành đào tạo, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.
Đối với vị trí việc làm Kế toán viên, Thẩm kế viên, Kỹ sư hạng III phải có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 21/6/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.
+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan, đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức
a) Đối với vị trí việc làm công chức
+ Không cư trú tại Việt Nam.
+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
b) Đối với vị trí việc làm viên chức
+ Không cư trú tại Việt Nam.
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

4. Hình thức tuyển dụng đối với công chức

Người dự tuyển công chức phải dự thi đủ các môn thi được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần
Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.
Thời gian thi 60 phút.

Tải tài liệu vòng 1 thi công chức hành chính  năm 2022 tại đây
Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì
người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Tải tài liệu môn tiếng Anh ôn thi công chức mới nhất
b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại tiết b điểm này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2
d) Thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Hình thức thi: thi viết.
c) Thang điểm: 100 điểm.
d) Thời gian thi: 180 phút.

5. Dự kiến thời gian và địa điểm ôn thi, tổ chức thi
– Thời gian hướng dẫn ôn thi (nếu có), phổ biến nội quy, quy chế thi dự kiến trong 02 ngày sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ và thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.
– Thời gian thi vòng 01 (đối với vị trí việc làm công chức), xét hồ sơ dự tuyển (đối với vị trí việc làm viên chức) được tổ chức dự kiến trong 04 ngày vào khoảng giữa tháng 12 năm 2022 tại Trường Đại học Quảng Nam (đối với vị trí việc làm công chức) và tại Sở Nội vụ (đối với vị trí việc làm viên chức).
– Thời gian thi vòng 2 được tổ chức trong 02 ngày, dự kiến cách thời gian thi vòng 1 là 05 ngày, tại Trường Đại học Quảng Nam.

TẢI KẾ HOẠCH TẠI ĐÂY

TẢI PHỤ LỤC  CHỈ TIÊU THI CÔNG CHỨC TẠI ĐÂY

TẢI PHỤ LỤC CHỈ TIÊU VIÊN CHỨC TẠI ĐÂY

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung khối nhà nước năm 2022 mới nhất

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *