Tài liệu thi giáo viên khối giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  kỳ thi tuyển giáo viên khối giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2020, gồm 379 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi giáo viên khối giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh được biên soạn theo Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 05/11/2020 của Hội đồng thi tuyển giáo viên năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS,THPT, giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2020, gồm các văn bản sau:

1. Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức năm 2019 (phần viên chức)

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên bậc Tiểu học tỉnh Bắc Ninh 2020)

2. Luật Giáo dục năm 2019

Tài liệu ôn thi kiến thức chung thi tuyển giáo viên năm 2020 tỉnh Bắc Ninh
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển giáo viên giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (gồm Chương I. Quy định chung; Mục 1, mục 3 Chương II. Các hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật; Chương IV, quy định khác có liên quan đến xử lý kỷ luật)

4. Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý  viên chức (gồm: Chương I. Những quy định chung; chương II. Tuyển dụng viên chức; Mục 1, mục 2, mục 5 Chương III, sử dụng viên chức)

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên bậc Mầm non tỉnh Bắc Ninh 2020)

5. Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

6. Quyết định 16/2008/QD-BGDĐT về đạo đức nhà giáo.

7. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

8. Quyết định 01/2007/QĐ_BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

(Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên khối THCS tỉnh Bắc Ninh 2020)

9. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên bậc Giáo dục thường xuyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gồm 379 câu trắc nghiệm có đáp án.

Câu 1. Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động thì Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp động?

a) 12 tháng tuổi      b) 24 tháng tuổi     c) 36 tháng tuổi

Đáp án C

Câu 2. Hệ thống giáo dục quốc dân là?

a) hệ thống giáo dục, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

b) hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục tại chức.

c) hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Đáp án C

(Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên khối THPT tỉnh Bắc Ninh 2020)

Câu 3. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

(Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên khối Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh 2020, gồm 379 câu trắc nghiệm có đáp án.   – Tải tài liệu tiếng Anh thi công chức, viên chức; tài liệu Tin học thi công chức, viên chức)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *