Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên khối THCS tỉnh Bắc Ninh 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi  kỳ thi tuyển giáo viên Khối Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2020, gồm 425 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi giáo viên Khối Trung học cơ sở tỉnh Bắc Ninh được biên soạn theo Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 05/11/2020 của Hội đồng thi tuyển giáo viên năm 2020 Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh về việc danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS,THPT, giảng viên cao đẳng sư phạm năm 2020, gồm các văn bản sau:

1. Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức năm 2019 (phần viên chức)

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên bậc Tiểu học tỉnh Bắc Ninh 2020)

2. Luật Giáo dục năm 2019

Tài liệu ôn thi kiến thức chung thi tuyển giáo viên năm 2020 tỉnh Bắc Ninh
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển giáo viên Trung học cơ sở tỉnh Bắc Ninh

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (gồm Chương I. Quy định chung; Mục 1, mục 3 Chương II. Các hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật; Chương IV, quy định khác có liên quan đến xử lý kỷ luật)

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

4. Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý  viên chức (gồm: Chương I. Những quy định chung; chương II. Tuyển dụng viên chức; Mục 1, mục 2, mục 5 Chương III, sử dụng viên chức)

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên bậc Mầm non tỉnh Bắc Ninh 2020)

5. Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

6. Quyết định 16/2008/QD-BGDĐT về đạo đức nhà giáo.

7. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

8. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

9. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi giáo viên bậc Trung học cơ sở năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gồm 425 câu trắc nghiệm có đáp án

Câu 1. Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì?

a) tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn củahp đng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật

b) chấm dứt hợp đồng nếu không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật

c) tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn củahợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật

Đáp án A

Câu 2. Giáo dục trung học cơ sở nhằm?

a) phát triển kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp

b) củng cố và phát triển kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp

c) củng cố kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp

Đáp án B

Câu 3.   Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn bao nhiêu tuổi?

a) có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

b) có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 14 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

c) có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 13 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

Đáp án A

(Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên khối THPT tỉnh Bắc Ninh 2020)

Câu 4. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án B

(Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi giáo viên khối Trung học cơ sở tỉnh Bắc Ninh 2020, gồm 425 câu trắc nghiệm có đáp án   – Tải tài liệu tiếng Anh thi công chức, viên chức; tài liệu Tin học thi công chức, viên chức)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *