Tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng Tp Hà Nội 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thành phố Hà Nội năm 2021 theo Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch thành phố Hà Nội.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi chuyên viên chính khối Đảng Hà Nội tập trung vào các văn bản dưới đây:

1. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/9/2016…)

2. Nghị quyết trung ương 4-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ,những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

3. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng

Tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng Tp Hà Nội 2021
Tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng Tp Hà Nội 2021

4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008

5. . Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

6. Luật 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

7. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

8. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

9. Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế

10. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

11. Hiến pháp 2013

12. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

13. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

14. Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII) ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thành phố Hà Nội năm 2021

Câu 1. Cấp ủy cơ sở muốn triệu tập đại hội bất thường, cần bảo đảm yêu cầu, điều kiện nào?

a) Khi cấp ủy thấy cần thiết

b) Khi có trên một nửa tổ chức đảng trực thuộc nhất trí

c) Khi được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý

d) Khi cấp ủy xét thấy cần hoặc khi có trên một nửa tổ chức đảng trực thuộc nhất trí và được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý.

Đáp án D

Câu 2. Theo hướng dẫn hiện hành của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ thời điểm nào?

a)Ngày được kết nạp vào Đảng.

b)Ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên.

c)Ngày được công nhận là đảng viên chính thức.

d) Sau 12 tháng kể từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

Đáp án B

Câu 3. Theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, biểu hiện nào là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị?

a) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

b) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ súy cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

c) Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. 

d) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Câu 4. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về nợ công là:

a) Không quá 60% GDP   b)  Không quá 65% GDP     c) Không quá 70% GDP    d) Không quá 75% GDP

Đáp án A

Câu 4. Cán bộ, công chức bị kéo dài thời hạn nâng lương 12 tháng so với quy định đối với những trường hợp nào?

a) Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm

b) Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách

c) Cán bộ, công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức

d) Cả 3 đều đúng

Đáp án C

Câu 5.  Hành vi nào dưới đây  do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện không phải là hành vi tham nhũng?

a) Tham ô tài sản;    b) Nhận hối lộ;

c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

d) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

Đáp án D

Câu 6.  Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới cùng cấp thì?

a) văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được chia vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính mới cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản thay thế

b) văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được chia vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính mới cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản hành chính thay thế

c) văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính được chia vẫn có hiệu lực đối với đơn vị hành chính mới cho đến khi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế

Đáp án C

Câu 7. Thẩm quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

a) Quốc hội   b) Chính phủ   c) Thủ tướng Chính phủ   d) Bộ Tư pháp

Đáp án C

Câu 8. Để thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26 thì có ấy nhiệm vụ trọng tâm và đột phá?

a) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

b) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhiệm vụ đột phá

c) 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

Đáp án A

Câu 9.  Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì  mục tiêu Tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, thực hiện trong giai đoạn nào?

. a) Giai đoạn đến năm 2021   b) Giai đoạn đến năm 2025 và 2030

c) Đến năm 2025    d) Đến năm 2030

Đáp án D

Câu 6. “Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, chưa sát thực tế” là một trong những hạn chế khi đánh giá về:

a) Công tác xây dựng Đảng về chính trị    b)Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

c) Công tác xây dựng Đảng về tổ chức       d)Công tác xây dựng Đảng về đạo đức

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tảiBộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thành phố Hà Nội năm 2021, gồm 963 câu trắc nghiệm có đáp án

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *