Tài liệu thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2023 (áp dụng chỉ tiêu năm 2022), theo Thông báo số 02-TB/HĐTNN ngày 06/02/2023 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức khối Đảng, Đoàn thể về danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch  công chức khối đảng, đoàn thể (chỉ tiêu năm 2022).

I.  Danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính  

 1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011, chương I, chương V)
 2. Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  về thi hành Điều lệ Đảng (các mục 2, 10, 31)
 3. Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận 01/KL-TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019
 5. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019
 6. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, của Ban Chấp hành Trung ương
 7. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII; Chương trình hành động số 06-CTr/TU  ngày 24/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
 8. Chương trình hành động số 08-CTr/TU  ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
 9. Chương trình hành động (bổ sung)  số 13-CTr/TU ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
  Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2022
  Tài liệu thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn 2023
II.  Danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương  
 1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011, chương I, chương V)
 2. Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  về thi hành Điều lệ Đảng (các mục 2, 10, 31)
 3. Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận 01/KL-TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 4. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019
 5. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV
 6. Hướng dẫn 36-HD/VPTW năm 2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
 7. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII; Chương trình hành động số 06-CTr/TU  ngày 24/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
 8. Chương trình hành động số 08-CTr/TU  ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
 9. Chương trình hành động (bổ sung)  số 13-CTr/TU ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
III.  Danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch từ nhân viên lên ngạch cán sự
 1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011, chương I, chương V)
 2. Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  về thi hành Điều lệ Đảng (các mục 2, 10, 31)
 3. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019
 4. Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.
 5.  Hướng dẫn 36-HD/VPTW năm 2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng
 6. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII; Chương trình hành động số 06-CTr/TU  ngày 24/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
 7. Chương trình hành động số 08-CTr/TU  ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
 8. Chương trình hành động (bổ sung)  số 13-CTr/TU ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng
 9. Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận 01/KL-TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2023 (áp dụng chỉ tiêu năm 2022)

Câu  1. Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính như thế nào?

a) Tính từ ngày kết nạp.

b) Tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

c) Tính từ ngày công bố quyết định kết nạp.

d) Đáp án khác

Đáp án B

Câu 2. Theo quy định số 24-QĐ/TW thì   Quyền của đảng viên trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng thực hiện theo quy định nào?

a) Thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

b) Thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương.

c) Thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

d) Thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

Đáp án A

Câu 3. Theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thì  Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởngđạo đứcphong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là?

a) cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

b) cho thế hệ trẻ, cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

c) cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên

d) cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam

Đáp án A

Câu 4. Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là

a) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

b) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

c) Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện

Đáp án C

Câu 5. Chủ tịch UBND được bầu

a) tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phải là đại biểu hội đồng nhân dân

b) trong nhiệm kỳ của HĐND phải là đại biểu hội đồng nhân dân

c) tại kỳ họp thứ nhất của HĐND không nhất thiết phải là đại biểu hội đồng nhân dân

Đáp án A

Câu 6. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như thế nào?

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ.

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

c) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ

Đáp án B

Câu 7. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính gồm?

a) Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

b) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

c) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; nhân viên; Cán sự;

d) Chuyên viên cao cấp; Chuyên viên chính; Chuyên viên; Cán sự; nhân viên

Đáp án D

Câu 8. Theo hướng dẫn số 36 thì ai có trách nhiệm kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trước khi trình ký, phát hành

a) Cán bộ, nhân viên được giao soạn thảo văn bản

b) Người ký văn bản

c) Chánh văn phòng hoặc người được giao phụ trách công tác văn phòn

d) Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ văn thư cơ quan

Đáp án D

Câu 8. Theo Quy định 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về thể loại, thẩm quyền han hành và thể thức văn bản của Đảng”; đối với chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ bộ phận, thì phương án nào sau đây là đúng?

A.Không được phép ban hành thể loại “Kết luận”

B.Không được phép ban hành thể loại “Thông báo”.

CKhông được phép ban hành thể loại “Thông cáo”

D.Cả 3 phương án còn lại

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2023, Cụ thể:

 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính khối Đảng, Đoảng thể tỉnh Bắc Kạn, gồm 521 câu (Lưu ý: Thiếu các mục 6 dến mục 9)
 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên  khối Đảng, Đoảng thể tỉnh Bắc Kạn, gồm 362 câu (Lưu ý: Thiếu các mục 6 dến mục 9)
 • Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi nâng ngạch nhân viên lên cán sự khối Đảng, Đoảng thể tỉnh Bắc Kạn, gồm 297 câu (Lưu ý: Thiếu các mục 6 dến mục 8)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *