Tài liệu thi viên chức giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp  giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 theo đề cương ôn tập của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tập trung phân tích làm rõ các nội dung sau:
1 – Luật viên chức 2010 (58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của quốc hội khóa 12) và Luật viên chức sửa đổi 2019 (52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của quốc hội khóa 14)
1.1. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
1.2. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức
2 – Luật giáo dục 2019 (43/2019/QH14 ngày 14/06/2019 của quốc hội khóa 11.
2.1. Những nội dung cơ bản của Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên
2.2. Những nội dung cơ bản của Giáo dục nghề nghiệp.
2.3. Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường.
2.4. Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của nhà giáo; nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo
3 – Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/9/2020 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tài liệu thi nâng ngạch khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Bà rịa Vũng Tàu 2022
Tài liệu thi viên chức giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023

4 – Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
5- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh tiểu học;
6 – Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.
7- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số
88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp  giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

Câu 1. Theo Luật Viên chức thì Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức gồm?

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật Viên chức thì  Nhà nước tập trung xây dựng hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập để?

a) cung cấp những dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập chưa có khả năng đáp ứng; bảo đảm cung cấp các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục tại miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

b) cung cấp những dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập đáp ứng chưa tốt; bảo đảm cung cấp các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục tại miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

c) cung cấp những dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác; bảo đảm cung cấp các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục tại miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

d) cung cấp những dịch vụ công mà Nhà nước phải chịu trách nhiệm chủ yếu bảo đảm nhằm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập chưa có khả năng đáp ứng; bảo đảm cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục tại miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Đáp án A

Câu 3. Nhà giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

a) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

b) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

c) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;  Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

Đáp án C

Câu  4. Thẩm quyền quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh, trừ trường hợp trường trung cấp trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, trường trung học phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên Chính phủ đề nghị?

a) Chủ tịch UBND cấp huyện

b) UBND cấp huyện

c) Chủ tịch UBND cấp tỉnh

d) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Đáp án C

Câu 5. Đâu không phải là nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học?

a)Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.  Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

b)   Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia quản lý các hoạt động xã hội.

c)   Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đáp án B

Câu 6. Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, đề kiểm tra được xây dựng như thế nào?

a) Được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

b) Được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

c) Được xây dựng dựa trên ma trận, đặc điểm của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.

d) Tất cả đáp án đều sai

Đáp án A

Câu 7. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được?

a) xác nhận: Hoàn thành chương trình tiểu học.

b) xác nhận và ghi vào Học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học.

c) Cấp giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình tiểu học.

Đáp án B

Câu 8. Thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đảm bảo tuần tự trong từng cấp học?

a) chậm nhất từ năm học 2019-2020đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học, từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2021-2022đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông

b) chậm nhất từ năm học 2018-2019 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học, từ năm học 2019-2020 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông

c) chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với lp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi viên chức sự nghiệp  giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023, gồm 210 câu (Lưu ý: Thiếu Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT; Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT)

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *