Quy định về cách tính độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025

Độ tuổi cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1. Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy

– Đối với cấp tỉnh:

Ít nhất nam sinh từ tháng 9/1965 và nữ sinh từ tháng 9/1970 trở lại đây (trừ trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam).

– Đối với cấp huyện:

Ít nhất nam sinh từ tháng 6/1965 và nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây.

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hướng dẫn cách tính tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025

– Đối với cấp xã:

Thực hiện theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI.

2. Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy

– Đối với cấp tỉnh:

Nam sinh từ tháng 3/1963 và nữ sinh từ tháng 3/1968 trở lại đây (trừ trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam). Riêng các đồng chí có dự kiến giới thiệu ứng cử  các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026: Nam sinh từ tháng 9/1963, nữ sinh từ tháng 9/1968 trở lại đây (trừ trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam). Riêng đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

(Xem Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)

– Đối với cấp huyện:

Nam sinh từ tháng 12/1962, nữ sinh từ tháng 12/1967 trở lại đây. Riêng các đồng chí có dự kiến giới thiệu ứng cử  các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND quận, huyện nhiệm kỳ 2021-2026: Nam sinh từ tháng 9/1963 trở lại đây, nữ sinh từ tháng 9/1968 trở lại đây.

– Đối với lực lượng vũ trang:

Độ tuổi tham gia cấp ủy căn cứ vào độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Sĩ quan công an nhân dân Việt Nam; các đồng chí tham gia cấp ủy địa phương thực hiện theo quy định chung về độ tuổi tham gia cấp ủy các cấp theo Chỉ thị của Bộ Chính trị; các đồng chí tham gia cấp ủy trong Đảng bộ quân đội, Công an, tuổi tái cử phải đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ  (30 tháng đối với nhiệm kỳ 5 năm), trường hợp đặc biệt còn tuổi công tác từ 1 năm  (12 tháng) đến dưới 30 tháng phải là các đồng chí có năng lực, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, uy tín cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và phải được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ xem xét, quyết định.

Độ tuổi tái cử cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025
Độ tuổi tái cử cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025

Theo tinh thần này, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương hướng dẫn cụ thể về độ tuổi cấp ủy viên ở các đảng bộ trực thuộc.

– Các đồng chí bí thư đảng ủy là chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị) hoặc tổng giám đốc và phó bí thư chuyên trách công tác đảng  ở các tập đoàn, tổng công ty và các ngân hàng thương mại nhà nước (hoặc nhà nước có cổ phẩn chi phối)  còn tuổi công tác từ 1 năm (12 tháng) trở lên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, tín nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên  và được  cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý , thì có thể xem xét tiếp tục tham gia cấp ủy  trong doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 cho đến tuổi nghỉ hưu.

Các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương và quy định nêu trên để hướng dẫn tuổi tham gia cấp ủy đối với lãnh đạo doanh nghiệp trực thuộc tỉnh, thành phố và các loại hình doanh nghiệp khác.

Tải  toàn văn Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tải các phụ lục kèm theo Chỉ thị số 35-CT/TW

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *