Quy định mới về chế độ, chính sách đối với kiểm ngư

Chế độ, chính sách đối với kiểm ngư được Chính phủ quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, có hiệu lực 25/4/2019, cụ thể:

1. Chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức xếp lương theo các ngạch kiểm ngư viên

– Sau 5 năm làm việc liên tục trong lực lượng kiểm ngư thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

– Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm tính thêm 1%.

2. Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với công chức xếp lương theo các ngạch kiểm ngư viên

– Kiểm ngư viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

–  Kiểm ngư viên  được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

– Kiểm ngư viên trung cấp  được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

CHế độ chính sách đối với lực lượng kiểm ngư
CHế độ chính sách đối với lực lượng kiểm ngư

3. Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức xếp lương theo ngạch thuyền viên tàu kiểm ngư

–  Thuyền viên Kiểm ngư chính  được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

–  Thuyền viên Kiểm ngư   được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 45% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

–  Thuyền viên Kiểm ngư trung cấp được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

4. Công chức, viên chức, người lao động làm việc trên tàu kiểm ngư được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm hệ số 0,3 lần mức lương cơ sở.

5. Công chức, viên chức, người lao động làm việc trên tàu kiểm ngư trong thời gian thực tế làm nhiệm vụ trên các vùng biển Việt Nam được áp dụng phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và phụ cấp khu vực

– Phụ cấp đặc biệt: Mức 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

– Phụ cấp thu hút: Mức 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

– Phụ cấp khu vực: Hệ số 0,7 mức lương cơ sở.

Phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và phụ cấp khu vực được tính trả bằng mức tiền phụ cấp tháng chia cho 22 ngày nhân với ngày thực tế làm nhiệm vụ trên các vùng Biển của Việt Nam.

6. Phụ cấp trách nhiệm công việc

– Thuyền trưởng tàu kiểm ngư: Hệ số 0,5 mức lương cơ sở.

– Thuyền phó, Máy trưởng tàu kiểm ngư:  Hệ số 0,3 mức lương cơ sở.

– Máy phó, thủy thủ phó:  Hệ số 0,2 mức lương cơ sở.

7. Chế độ bồi dưỡng đi biển:

Công chức, viên chức và người lao động làm việc trên tàu kiểm ngư trong thời gian đi biển được hưởng chế độ bồi dưỡng đi biển hệ số 0,2 mức lương cơ sở/người/ngày thực tế đi biển.
Tải Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

Tải Nghị định số 26/2019/NĐ-CP phần 2

Tải Nghị định số 26/2019/NĐ-CP phần 3

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *