Hỗ trợ đến 18 triệu đồng cho hộ nghèo phát triển sản xuất

Theo dự thảo Nghị định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đang được lấy ý kiến nhân dân thì chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo  bền vững cho các đối tượng tham gia vào các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông nghiệp nông thôn, quy định Hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông nghiệp, nông thôn như sau:

1. Điều kiện để hỗ trợ

a) Đối với hộ:

– Tự nguyện tham gia, cam kết thực hiện đúng các quy định, quy trình sản xuất của Nhà nước.

– Có điều kiện về sản xuất như đất đai, lao động, trang thiết bị phù hợp.

b) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã:

– Có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của dự án;

Quy định về hỗ trợ sản xuất cho người nghèo
Quy định về hỗ trợ sản xuất cho người nghèo

– Có giấy phép kinh doanh ngành nghề phù hợp với  hoạt động của dự án.

2. Nội dung hỗ trợ:

a) Hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm, ngư, diêm nghiệp gồm: giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, tiêu thụ sản phẩm;

b) Hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ, du lịch nông nghiệp nông thôn gồm: sửa chữa thiết bịnhà, xưởng, máy móc, vật tư, dịch vụ ngành nghề.

c) Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và quản lý chương trình, dự án phát triển sản xuất gồm: tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; dạy nghề, hướng nghiệp, tiếp cận thị trường, tạo việc làm; quản lý, kiểm tra giám sát.

3. Định mức hỗ trợ:

a) Hộ  nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ như sau:

– Hộ nghèo được hỗ trợ tối đa 18 triệu đồng/hộ/dự án

– Hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/hộ/dự án

– Hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ tối đa 13 triệu đồng/hộ/dự án

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm cho các dự án được hỗ trợ chi phí vận chuyển nông sản với mức 2.000 đồng/tấn/km; khoảng cách được tính từ địa điểm sản xuất của nông dân đến cơ sở chế biến hoặc sơ chế sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã; thời gian tính hỗ trợ theo hợp đồng giữa doanh nghiệp với đại diện nhóm nông dân tham gia dự án.

c) Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và quản lý dự án không quá 5% tổng kinh phí thực hiện dự án.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *