Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1898/QĐ-TTg, theo đó:

Mục tiêu tổng quát của hoạt động bình đẳng giới

hoạt động bình đẳng giới
Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng

Tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược quốc gia bình đẳng giới.

Mục tiêu cụ thể

  • 100% cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương, 50% cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín, già làng, trưởng bản vùng dân tộc thiểu số có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
  • (Bộ câu hỏi tìm hiểu Luật bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình)
  • Phấn dấu 80% số hộ gia đình đồng bào dân tộc rất ít người được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về bình đẳng giới.
  • 100% trường lớp bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống về giới và bình đẳng giới với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi.
  • Ít nhất 50% cán bộ làm công tác dân tộc ở huyện, xã có đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người  sinh sống được tập huấn kỹ năng hoạt động bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép trong soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện chính sách.
  • 30-50% các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống xây dựng mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *