Quyết định cưỡng chế có bắt buộc phải ghi căn cứ giao quyền?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì: Người có thẩm quyền cưỡng chế   có thể giao quyền cho cấp phó. Việc giao quyền được thể hiện bằng quyết định, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.

Quy định về giao quyền cưỡng chế

 Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện quyền được giao. Người được giao quyền không được giao quyền cho người khác.. Và tại mẫu quyết định số 06 ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy đnh chi tiết mt s điu và bin pháp thi hành Lut x  vi phm hành chính thì phn căn c quyết đnh có câu “Căn c văn bn giao quyn s, ngày tháng năm (nếu có)”.    Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP tại mẫu số 6, 7, 8, 9, 10 ở phần căn cứ quyết định cũng có câu “Căn cứ Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…./QĐ-GQCC ngày…./…./…….. (nếu có)”.

Và tại biểu mẫu quyết định số 07 đến biểu mẫu quyết định số 12c được ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì phần căn cứ ban hành cũng có hướng dẫn ghi ” Căn cứ Quyết định số: …/QĐ-GQCC ngày…/…/…… về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có);”

Trình tự, thủ tục cưỡng chế vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai
Quyết định cưỡng chế có bắt buộc ghi văn bản giao quyền

Như vậy, căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và mẫu số 06 ban hành theo Nghị định 81, Nghị định 97/2017/NĐ-CP và hiện nay đang áp dụng theo mẫu của Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì trường hợp cấp trưởng giao quyền cưỡng chế cho cấp phó thì trong quyết định cưỡng chế phải thể hiện văn bản giao quyền. Quy định này nhằm mục đích thể hiện rõ trách nhiệm của người được giao quyền khi ký quyết định, đồng thời nó cũng thể hiện tính công khai, minh bạch để người dân có quyền biết được người ký quyết định cưỡng chế có được quyền ký văn bản hay không?

(Tải tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính mới nhất)

Phải ghi quyết định giao quyền

Luật Xử lý vi phạm hành chính và biểu mẫu Nghị định 81 quy định cụ thể như vậy, nhưng tại Khoản 4 Điều 5 của Nghị định 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP  lại có quy định : “Quyết định giao quyền quy định tại Điều 54, khoản 2 Điều 87 và khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.

Quyết định giao quyền phải được đánh số, ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu, ký và đóng dấu; trường hợp cơ quan, đơn vị của người giao quyền không được sử dụng dấu riêng, thì đóng dấu treo của cơ quan cấp trên.

Phần căn cứ pháp lý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp phó được giao quyền phải thể hiện rõ số, ngày, tháng, năm, trích yếu của quyết định giao quyền.

Ủy quyền cưỡng chế vi phạm hành chính
Ủy quyền cưỡng chế vi phạm hành chính

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 5 Nghị định 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP thì chỉ có quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới bắt buộc phải ghi căn cứ văn bản giao quyền trong trường hợp giao quyền xử phạt, còn quyết định cưỡng chế thì không có quy định. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng trong quyết định cưỡng chế không nhất thiết phải ghi văn bản giao quyền.

(Vì sao Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính có 2 thời gian thực hiện?)

 Đến nay khi Nghị định 118/2021/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 81/2013/NĐ-CP và Nghị định 97/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, tại Điều 10 đã quy định rõ về Phần căn cứ pháp lý ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính của cấp phó được giao quyền phải thể hiện rõ số, ngày, tháng, năm, trích yếu của quyết định giao quyền.

(Thi hành quyết định cưỡng chế VPHC người dân không phối hợp, xử lý thế nào?)

(Cưỡng chế quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả – Nhiều vướng mắc)

(Phân biệt Giao quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền trong văn bản hành chính)

(Cưỡng chế Tháo dỡ hay phá dỡ công trình xây dựng không phép, sai phép?)

Hướng dẫn ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *