Quyết định cưỡng chế có bắt buộc phải ghi căn cứ giao quyền?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Người có thẩm quyền cưỡng chế quy  có thể giao quyền cho cấp phó. Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn được giao quyền.

Phải ghi quyết định giao quyền

Cấp phó được giao quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước cấp trưởng và trước pháp luật. Người được giao quyền không được giao quyền, ủy quyền tiếp cho bất kì cá nhân nào khác. Và tại mẫu quyết định số 06 ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy đnh chi tiết mt s điu và bin pháp thi hành Lut x  vi phm hành chính thì phn căn c quyết đnh có câu “Căn c văn bn giao quyn s, ngày tháng năm (nếu có)”.  Hiện nay theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP tại mẫu số 6, 7, 8, 9, 10 ở phần căn cứ quyết định cũng có câu “Căn cứ Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số…./QĐ-GQCC ngày…./…./…….. (nếu có)”.

Trình tự, thủ tục cưỡng chế vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai
Quyết định cưỡng chế có bắt buộc ghi văn bản giao quyền

Như vậy, căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và mẫu số 06 ban hành theo Nghị định 81, nay là các mẫu ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP thì trường hợp cấp trưởng giao quyền cưỡng chế cho cấp phó thì trong quyết định cưỡng chế phải thể hiện văn bản giao quyền. Quy định này nhằm mục đích thể hiện rõ trách nhiệm của người được giao quyền khi ký quyết định, đồng thời nó cũng thể hiện tính công khai, minh bạch để người dân có quyền biết được người ký quyết định cưỡng chế có được quyền ký văn bản hay không?

(Tải tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính mới nhất)

Luật quy định chỉ ghi giao quyền đối với quyết định xử phạt

Luật Xử lý vi phạm hành chính và biểu mẫu Nghị định 81 quy định cụ thể như vậy, nhưng tại Khoản 4 Điều 5 của Nghị định 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP  lại có quy định : “Quyết định giao quyền quy định tại Điều 54, khoản 2 Điều 87 và khoản 2 Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền.

Quyết định giao quyền phải được đánh số, ghi rõ ngày, tháng, năm, trích yếu, ký và đóng dấu; trường hợp cơ quan, đơn vị của người giao quyền không được sử dụng dấu riêng, thì đóng dấu treo của cơ quan cấp trên.

Phần căn cứ pháp lý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp phó được giao quyền phải thể hiện rõ số, ngày, tháng, năm, trích yếu của quyết định giao quyền.

Ủy quyền cưỡng chế vi phạm hành chính
Ủy quyền cưỡng chế vi phạm hành chính

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 5 Nghị định 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP thì chỉ có quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới bắt buộc phải ghi căn cứ văn bản giao quyền trong trường hợp giao quyền xử phạt, còn quyết định cưỡng chế thì không có quy định. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng trong quyết định cưỡng chế không nhất thiết phải ghi văn bản giao quyền.

(Vì sao Quyết định cưỡng chế xử phạt hành chính có 2 thời gian thực hiện?)

Do Luật và Nghị định quy định không thống nhất nên áp dụng còn khác nhau. Thiết nghĩ khi sửa đổi Nghị định 97/2017/NĐ-CP  cần bổ sung quy định phần căn cứ quyết định cưỡng chế cũng phải bắt buộc ghi văn bản giao quyền đối với trường hợp giao quyền.

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc

(Thi hành quyết định cưỡng chế VPHC người dân không phối hợp, xử lý thế nào?)

(Cưỡng chế quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả – Nhiều vướng mắc)

(Phân biệt Giao quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền trong văn bản hành chính)

(Cưỡng chế Tháo dỡ hay phá dỡ công trình xây dựng không phép, sai phép?)

Hướng dẫn ban hành quyết định cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *