Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi Luật Ban hành văn bản QPPL

I. Một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL

– Luật Ban hành văn bản QPPL chưa phân biệt rõ ràng giữa văn bản QPPL và văn bản thông thường nên nhiều văn bản có dấu hiệu là văn bản QPPL được ban hành dưới dạng văn bản thông thường và ngược lại. Vấn đề này thấy rõ nhất là trong các Nghị quyết của HĐND cấp huyện về quyết định kế hoạch phát triển KTXH, ANQP, dự toán ngân sách…

Chất lượng văn bản chưa cao vẫn còn hiện tượng qui định lại theo văn bản cấp trên chứ không có quy định vấn đề mới, làm giảm đi hiệu lực của văn bản cấp trên. Mặt khác, thời gian thẩm định văn bản ngắn nên chất lượng không cao, việc giám sát thực hiện văn bản sau khi ban hành còn hạn chế nên hiệu quả đi vào đời sống của văn bản còn thấp.

luật ban hành văn bản
Hạn chế của Luật ban hành văn bản QPPL

Việc lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản tuy có thực hiện nhưng chủ yếu lấy ý kiến của các phòng, ban, đơn vị của thành phố, rất ít văn bản lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, nhất là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản. Việc tham gia ý kiến vào dự thảo ít được các đối tượng quan tâm, việc tiếp thu, giải trình các vấn đề có ý kiến khác nhau chưa kịp thời.

Trình tự thủ tục thông qua văn bản QPPL cũng chưa tuân thủ chặt chẽ, việc thông qua văn bản QPPL của UBND trong thời gian qua  ít thảo luận tập thế, lấy biểu quyết theo đa số mà chỉ gửi dự thảo để các thành viên tham gia và tổng hợp lại.

Việc thực hiện niêm yết công khai minh bạch có được thực hiện nhưng chưa đầy đủ và đến từng người dân nên chưa tác động sâu rộng vào quần chúng nhân dân. Việc sơ kết, tổng kết chưa được thực hiện thường xuyên nên chưa đánh giá được hiệu lực, hiệu quả sau khi áp dụng trên thực tế.

Đề xuất kiến nghị:

Mặc dù có những hạn chế, bất cập nêu trên, để nâng cao hiệu quả công tác ban hành văn bản của địa phương thì Luật Ban hành văn bản QPPL cần phải phân biệt rạch ròi giữa văn bản QPPL và văn bản thông thường, vì dựa trên những tiêu chí hiện nay rất khó xác định nên dẫn đến việc tranh luận khi đưa ra dự thảo, điều này dẫn đến nhiều văn bản có chứa qui phạm nhưng lại ban hành dưới dạng văn bản thông thường để tránh tuân thủ trình tự thủ tục nhưng lại gây khó khăn cho công tác kiểm tra xử lý văn bản sau khi ban hành. Đồng thời, luật nên qui định tăng thời gian thẩm tra, thẩm định văn bản và quy định rõ địa phương chỉ được ban hành những văn bản mà luật cho phép, không được sao chép lại những quy định của pháp luật và nên bỏ thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của cấp huyện và cấp xã.

 RUbi 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *