Từ 15/02/2020: Áp dụng Mẫu đề cương báo cáo kết quả công tác tư pháp

Mẫu đề cương báo cáo  kết quả công tác tư pháp 6 tháng, hằng năm của các cơ quan trung ương, tỉnh, huyện…được ban hành kèm theo Thông tư 12/2019/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp (Tải Thông tư 12 tại đây).

1. Mẫu đề cương báo cáo kết quả tư pháp 6 tháng đầu năm

CƠ QUAN…….[2]

                                Số……/BC-………….[3]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………[4], ngày…. tháng….năm……

 

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm ……[5]

 Bối cảnh, điều kiện kinh tế – xã hội trong 6 tháng đầu năm …. ảnh hưởng đến công tác tư pháp (những thuận lợi và khó khăn).

thong tu 12/2019/tt-btp
Mẫu báo cáo kết quả công tác tư pháp

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

 1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
 2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật
 3. Công tác giám định tư pháp, hộ tịch, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước (đối với các Bộ liên quan)
 4. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật
 5. Về xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật.
 2. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM …..[6] VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 1. Nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm (nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác cụ thể nêu tại mục I).
 2. Giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp.
 3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ[8]

                                               Số:………/BC-………….[9]

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………[10], ngày…. tháng….năm……

 BÁO CÁO

Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm ……[11]

               Bối cảnh, điều kiện kinh tế – xã hội trong 6 tháng đầu năm …. ảnh hưởng đến công tác tư pháp (những thuận lợi và khó khăn).

 1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

– Triển khai các văn bản của cấp trên;

– Kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

 1. 1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
 2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở
 3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật
 4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước
 5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
 6. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật (nếu có)
 7. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý
 8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
 9. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế
 10. Ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua khen thưởng

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG

 1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật.
 2. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM ….[12]

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 1. Nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm (nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác cụ thể nêu tại mục II).
 2. Giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp.
 3. Các đề xuất, kiến nghị (nếu có)

2. Mẫu đề cương báo cáo công tác tư pháp năm

CƠ QUAN…….[14]

                                Số……/BC-………….[15]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………[16], ngày…. tháng….năm……

 BÁO CÁO

Kết quả công tác tư pháp năm …..[17]

và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm……[18]

Bối cảnh, điều kiện kinh tế – xã hội trong năm …. ảnh hưởng đến công tác tư pháp (những thuận lợi và khó khăn).

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

 1. 1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
 2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
 3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật
 4. Công tác giám định tư pháp, hộ tịch, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với các Bộ liên quan)
 5. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật
 6. Về xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế

II . ĐÁNH GIÁ CHUNG

 1. Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật
 2. Đánh giá khái quát những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM….[19] VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 1. Nhiệm vụ công tác tư pháp (nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác cụ thể nêu tại mục I).
 2. Giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp.
 3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ…[21]

 

        Số……/BC-………[22]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………[23], ngày…. tháng….năm……

 BÁO CÁO

Kết quả công tác tư pháp năm …..[24]

và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm……[25]

Bối cảnh, điều kiện kinh tế – xã hội trong năm …. ảnh hưởng đến công tác tư pháp (những thuận lợi và khó khăn).

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

– Triển khai các văn bản của cấp trên;

– Kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

 1. 1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
 2. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
 3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật
 4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước
 5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
 6. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật
 7. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học pháp lý
 8. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
 9. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế
 10. Ứng dụng công nghệ thông tin; thi đua khen thưởng

III . ĐÁNH GIÁ CHUNG

 1. Đánh giá khái quát những kết quả nổi bật.
 2. Đánh giá khái quát những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM ….[26] VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

 1. Phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp (nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác cụ thể nêu tại mục I).
 2. Giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp.
 3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

[1] Mẫu này áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo kết quả công tác tư  pháp 6 tháng đầu năm.

[2] Tên cơ quan lập báo cáo.

[3] Chữ viết tắt của tên cơ quan lập báo cáo.

[4] Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

[5] Năm thực hiện báo cáo.

[6] Năm thực hiện báo cáo.

[7] Mẫu này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác tư  pháp 6 tháng đầu năm.

[8] Tên cơ quan lập báo cáo.

[9] Chữ viết tắt của tên cơ quan lập báo cáo.

[10] Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

[11] Năm thực hiện báo cáo.

[12] Năm thực hiện báo cáo.

[13] Mẫu này áp dụng đối với bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo kết quả công tác tư  pháp hằng năm.

[14] Tên cơ quan lập báo cáo.

[15]  Chữ viết tắt của tên cơ quan lập báo cáo.

[16]  Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

[17] Năm thực hiện báo cáo.

[18] Năm liền kề tiếp theo.

[19] Năm liền kề tiếp theo.

[20] Mẫu này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác tư pháp hằng năm.

[21] Tên cơ quan lập báo cáo.

[22] Chữ viết tắt của tên cơ quan lập báo cáo.

[23] Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

[24] Năm thực hiện báo cáo.

[25] Năm liền kề tiếp theo.

 1. Năm liền kề tiếp theo.

.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *