Bộ câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, gồm 1504 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung công chức TP Hồ Chí Minh tập trung vào các chuyên đề sau:

A. XÂY DỰNG ĐẢNG

1 . Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

3. Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp , nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ

4. Văn kiện đại hội đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

B. DÂN VẬN, MẶT TRẬN TỔ QUỐC, TỔ CHỨC

1. Công tác dân vận

 • Bài báo công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc  vì dân giàu, nước mạnh, xã hội  công bằng, chủ chủ, văn minh
 • Nghị quyết 25-NQ/TW  ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

2. Công đoàn

 • Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
 • Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI , nhiệm kỳ 2017-2022

4. Hội Nông dân

 • Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
 • Nghị quyết Đại hội Hội nông dân lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023

5. Hội Liên hiệp phụ nữ

Nghị quyết đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015
 • Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc VIệt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

C. QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

2. Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

5. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

6. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

7. Quyết định số 3637/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

D. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

1. Hiến pháp năm 2013;

2. Luật Tổ chức Quốc hội

3. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019;

5. Luật Ban hành văn bản QUy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

6. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019;

7. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, gồm 1504 câu hỏi và đáp án (Lưu ý: không có các văn bản của TP Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Mặt trận, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên) :

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như thế nào?

a) trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Đảng

b) trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng

c) trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đáp án C

Câu 2. Không giải quyết thôi việc đối với công chức?

a) đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hành chính

b) đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

c) đang trong thời gian xem xét kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự

Đáp án B

Câu 3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật nào?

a) áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

b) áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước

c) áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn

Đáp án A

Câu 4. Hình thức cách chức được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc?

a) tham nhũng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

b) tham nhũng nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

c) tham nhũng ít nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Đáp án A

Câu 5. Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

a) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

b) không có quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

c) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đáp án A

Câu 6. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?

a) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

b) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát triển đất nước

c) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những đột phá phát chiến lược triển đất nước

d) Quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá phát triển đất nước

Đáp án B

Câu 7. Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định?

a) Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấy đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

b) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

c) Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

d) Cả 03 phương án đều đúng.

Đáp án A

Câu  8. Để thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 26 thì có ấy nhiệm vụ trọng tâm và đột phá?

a) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

b) 2 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhiệm vụ đột phá

c) 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá

Đáp án A

Câu 9. Mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” là mục tiêu nào sau đây?

A.Củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân;

B. Tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

C. Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

D. Cả 3 phương án đã nêu.

Đáp án D

Câu 10. Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh  là ?

a) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố

b) cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố

c) cấp chính quyền địa phương gồm có Ủy ban nhân dân Thành phố

d) là Ủy ban nhân dân Thành phố

Đáp án A

Câu 11.  Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI thì Tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào?

a) Trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 35.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

b) Trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 36.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

c) Trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

d) Trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của Châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 38.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

đáp án C

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, gồm 1564 câu (Lưu ý: không có Quyết định 3637 của TP Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Mặt trận, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên) :.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

25 Bình luận

 1. Dạ Thầy cho em xin tài liệu ôn thi với ạ! Dạ em cảm ơn Thầy!

 2. Phạm Nguyễn Bích Thủy

  Dạ thầy cho e xin tài liệu ôn thi với ạ, Em cám ơn thấy

 3. Dạ thầy cho em xin bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung công chức TP. Hồ Chí Minh 2022 với ạ. Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ

 4. Thầy cho em xin tài liệu ôn tập, em cảm ơn ạ

 5. dạ cho em xin tài liệu ôn tập ạ. Em cám ơn thầy.

 6. Dạ thầy cho em xin tài liệu ôn thi với ạ. Em cám ơn thấy

 7. Dạ thầy cho em xin tài liệu ôn thi kiến thức chung với ạ. Cảm ơn thầy nhiều!

 8. Thầy cho em xin tài liệu ôn tập, em cảm ơn ạ

 9. E chào thầy ! Thầy cho e xin tài liệu ôn thi công chức với ạ

 10. Em chào thầy a! Thầy cho em xin bộ tài liệu ôn tập thi công chức với ạ. Em cảm ơn Thầy nhiều ạ.

 11. Dạ thầy cho em xin bộ đề ôn thi với ah
  Em cám ơn thầy

 12. Thầy cho em xin bộ kiến thức chung với ạ

 13. nguyễn thị hồng nga

  Thầy ơi cho e xin bộ câu hỏi thi công chức 2022 nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *