Bộ câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, gồm 875 câu hỏi và đáp án.

Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung công chức TP Hồ Chí Minh tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Hiến pháp năm 2013;

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019;

3. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

4. Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

5. Luật Ban hành văn bản QUy phạm pháp luật năm 2015;

6. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019;

7. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019

8. Luật Tố cáo năm 2018

9. Luật Khiếu nại năm 2011

10. Luật Tiếp công dân 2013

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

11. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

12. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

13. Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

14. Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15. Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

16. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

17. Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

18. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

19. Quyết định số 25 /2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020.

20. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

21. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi ôn thi kiến thức chung kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, gồm 875 câu hỏi và đáp án (Lưu ý: không có Luật Tiếp công dân, Nghị định 43/2011/NĐ-CP,Quyết định số 25 /2012/QĐ-UBND) :

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như thế nào?

a) trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Đảng

b) trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng

c) trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Đáp án C

Câu 2. Không giải quyết thôi việc đối với công chức?

a) đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hành chính

b) đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

c) đang trong thời gian xem xét kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự

Đáp án B

Câu 3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật nào?

a) áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

b) áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước

c) áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn

Đáp án A

Câu 4. Hình thức cách chức được áp dụng trong trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc?

a) tham nhũng rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

b) tham nhũng nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

c) tham nhũng ít nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Đáp án A

Câu 5. Đảng viên dự bị không có quyền nào dưới đây?

a) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

b) không có quyền biểu quyết, đề cử, ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng

c) không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đáp án A

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020..  Tải Bộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2) –

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *