Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức Bộ Công thương năm 2020

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi môn Kiến thức chung (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức Bộ Công thương năm 2020 gồm 441 câu hỏi và đáp án.

I. Các nội dung cơ bản

1. Những vấn đề chung về hệ thống chính trị ở Việt Nam;

2. Hệ thống cơ quan nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

3. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

4.Cán bộ công chức và hoạt động công vụ;

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Nghệ An
Tài liệu thi công chức Bộ Công thương năm 2020

5.Cải cách hành chính nhà nước.

II. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

 1. Luật tổ chức Chính phủ 2015;

2.Luật cán bộ, công chức 2008Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019;

3. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018;

5.Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018;

6.Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

7.Nghị định 98/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

8. Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

9. Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

10. Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

11 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức;

12. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư;

13. Quyết định 244/QĐ-BCT năm 2017 về Quy chế làm việc của Bộ Công Thương;

14. Các văn bản hướng dẫn thi hành các luật nêu trên.

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi   Kiến thức chung  kỳ thi tuyển công chức Bộ Công thương năm 2020  gồm 441 câuBộ câu hỏi   Anh văn thi công chức, viên chức trình độ A2 ) (Lưu ý: không có Nghị định 98/2017/NĐ-CP , Quyết định 244/QĐ-BCT)

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *