Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức hành chính tỉnh Sơn La 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2020, gồm 476 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi được biên soạn dựa theo Quyết định 06/QĐ-HĐTTCC ngày 21/10/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Sơn La về việc phê duyệt tài liệu ôn thi tuyển công chức năm 2020, cụ thể tài liệu kiến thức chung gồm:

1. Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Sơn La năm 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức tỉnh Sơn La 2020

3. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

(Phần mềm thi thử trắc nghiệm công chức hành chính năm 2021)

5. Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

6. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

7. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

8. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2020, gồm 476 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải Bộ câu hỏi Tin học Văn phòng thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu tiếng Anh thi công chức, viên chức tại đây

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi kiến thức chung ôn thi công chức tỉnh Sơn La 2020

Câu 1. Chính phủ làm việc?

a) theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

b) theo chế độ tập thể kết hợp chế độ thủ trưởng, quyết định theo đa số.

c) theo chế độ Thủ trưởng, quyết định theo đa số.

Đáp án A

Câu 2. Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?

a) Tập thể và quyết định theo đa số.

b) hội nghị và quyết định theo đa số.

c) hội nghị, tập thể và quyết định theo đa số.

Đáp án B

Câu 3 . Dự thảo quyết định quy phạm pháp luật của UBND được thông qua khi?

a) có hai phần ba tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

b) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết tán thành.

c) có quá nửa tổng số thành viên Ủy ban nhân dân biểu quyết

Đáp án B

Câu 4.  Trường hợp công chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển sang cơ quan mới mới phát hiện hành vi vi phạm đó và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?

a) cơ quan mới nơi công chức đang công tác tiến hành xử lý kỷ luật

b) cơ quan cũ nơi công chức đã công tác tiến hành xử lý kỷ luật

c) cơ quan cũ nơi công chức đã công tác tiến hành xử lý kỷ luật, thống nhất hình thức kỷ luật với cơ quan nơi công chức đang công tác trước khi quyết định hình thức kỷ luật.

Đáp án B

Câu 5. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm?

a) văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

b) văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.

c) văn bản quy định thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và các văn bản quy định nội dung, cơ sở pháp lý để ban hành văn bản.

đáp án A

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ tài liệu ôn thi công chức tỉnh Sơn La 2020

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *