Tài liệu kiến thức chung ôn thi giáo viên tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức làm giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2021, gồm 350 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi giáo viên tỉnh Lâm Đồng được biên soạn theo Thông báo 1113/TB-SGDĐT ngày 22/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về công bố danh mục tài liệu kỳ thi tuyển dụng viên chức làm giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng , cụ thể:

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010

+ Điều 2 Luật số 52/2019/QH14 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức

+ Luật Giáo dục năm 2019.

Bộ câu hỏi thi công chức tỉnh Lâm Đồng 2020
Tài liệu kiến thức chung ôn thi giáo viên tỉnh Lâm Đồng năm 2021

+ Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ;

+ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

+ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

+ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

+ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức làm giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2021:

Câu 1. Việc đánh giá viên chức được thực hiện khi nào? (Luật mới)

a) Đánh giá hàng năm; đánh giá khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

b) Đánh giá sáu tháng, hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

c) Đánh giá hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

Đáp án C

 Câu 2. Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là?

a) sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân

b) là sự nghiệp của Nhà nước

c) là sự nghiệp của toàn dân

Đáp án A

Câu 3. Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do?

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý

Đáp án A

Câu 4.  Hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì như thế nào?

a) Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 2; Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 1; Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”.

b) Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1; Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2; Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”.

c) Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1; Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 3; Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 2.”.

Đáp án B

Câu 5. Cấp tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá bao nhiêu tiết học; mỗi tiết học bao nhiêu phút

a) mỗi ngày bố trí không quá 6 tiết học; mỗi tiết học 35 phút

b) mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học; mỗi tiết học 35 phút

c) mỗi ngày bố trí không quá 8 tiết học; mỗi tiết học 35 phút

Đáp án B

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi tuyển dụng viên chức làm giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2021, gồm 350 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *